เครื่องดื่มสมุนไพร ตรีผลา ตราเฮ้ลตี้โฮม

8 พย. 56     1595
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

กิจกรรมวันครบรอบวันจัดตั้งบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด

เนื่องในโอกาส “กิจกรรมวันครบรอบวันจัดตั้งบริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด ( 9 กันยายน 2556 ) โครงการจับรางวัลตอบแทนคุณให้ลูกค้า ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ลูกค้า เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ Email (ถ้ามี) อย่างชัดเจน ลงบนป้ายสวมคอขวดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา ตรา เฮลตี้โฮม ขนาด 750 มล. และหรือขนาด 1,000 มล. แล้วส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน ที่ทางบริษัท ฯ จัดตั้งไว้ ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา ตรา เฮลตี้โฮม หรือส่งตรงมาที่ บริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด ที่อยู่ 96/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 97 แยก 6 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700

loading...

แล้วทางบริษัทจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

สถานที่จับรางวัล

จับรางวัล ณ ห้องประชุมมะขามป้อม บริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด เลขที่ 96/1 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 97 แยก 6 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

เครื่องดื่มสมุนไพร ตรีผลา ตราเฮ้ลตี้โฮม

 

ระยะเวลาเล่น โดยมีกำหนดจับรางวัล 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2556 และหมดเขตรับชิ้นส่วน วันที่ 30 เมษายน 2557 กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.

และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557

ทาง www.trepala.com , นิตยสาร Good Health for you 5 มิถุนายน 2557, นิตยสาร BE WELL 15 มิถุนายน 2557

ครั้งที่ 2 เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 และหมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 30 สิงหาคม 2557 กำหนดจับรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น.

และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลครั้งที่สุดท้ายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ทาง www.trepala.com , นิตยสาร BE WELL 15 ตุลาคม 2557

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในครั้งแรกจะนำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

รายละเอียดสิ่งของรางวัล

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 21,100 บาท รวมมูลค่า 21,100 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยข้อมือทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,300 บาท รวมมูลค่า 5,300 บาท
รางวัลที่ 3 ชุดกิ๊บเซ็ทเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา ประกอบด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลารสจืดขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด ,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลารสหวานขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมโสมรสจืดขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมโสมรสหวานขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาหญ้าฝรั่นรสหวานขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด, เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาหญ้าฝรั่นรสจืดขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด (รวม 6 ขวด ขนาด 350 ในหนึ่งชุด)จำนวน 30 รางวัล ๆ ละ 562 บาท รวมมูลค่า 16,860 บาท
รางวัลที่ 4 รางวัลสมาชิกนิตยสาร Good Health for you จำนวน 15 รางวัล ๆ ละ 300 บาท รวมมูลค่า 4,500 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 47 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 47,760 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)

(ราคาทองคำ ณ วันที่ 11 กันยายน 2556)

ของรางวัลในการจับรางวัลในครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ฮ่องกง 2 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 34,800 บาท รวมมูลค่า 34,800 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,300บาท รวมมูลค่า 10,600 บาท
รางวัลที่ 3  ชุดกิ๊บเซ็ทเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา ประกอบด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลารสจืดขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด ,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลารสหวานขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมโสมรสจืดขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาผสมโสมรสหวานขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาหญ้าฝรั่นรสหวานขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด, เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลาหญ้าฝรั่นรสจืดขนาด350 cc จำนวน 1 ขวด (รวม 6 ขวด ขนาด 350 ในหนึ่งชุด)จำนวน 30 รางวัล ๆ ละ 562 บาท รวมมูลค่า 16,860 บาท
รางวัลที่ 4  รางวัลสมาชิกนิตยสาร Good Health for you จำนวน 15 รางวัล ๆ ละ 300 บาท รวมมูลค่า 4,500 บาท

 
รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 48 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 66,760 บาท ( หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน )

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 95 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 114,520 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบถ้วน)(ราคาทอง ณ และราคาตั๋วเครื่องบิน ณ วันที่ 11 กันยายน 2556)

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำงานภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลต่อไป
2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่า รางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5. พนักงาน บริษัท เฮ้ลตี้โฮม ตรีผลา จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
6. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมา รวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ทาง www.trepala.com , นิตยสาร Good Health for you 5 มิถุนายน2557, นิตยสาร BE WELL 15 มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 2ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 เมษายน 2557 ทาง www.trepala.com , นิตยสาร BE WELL 15 ตุลาคม 2557