Register | Sign In
เกี่ยวกับเรา | Mobile version | ePaper edition
ติดต่อโฆษณา | ส่งข่าว/ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อสำนักข่าว
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
รวมช่องทีวีมุสลิม บรรจง yateem tv
white channel tmtv มุสลิม
ดูทีวีออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 ดูทีวีช่อง7
ดูทีวีช่อง9 ดูทีวีช่อง5
             
เลือกเวลาละหมาด
จังหวัด

 

หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ

  มติชนออนไลน์

ข่าวเงินเดือน 15000 ล่าสุด - ข่าวเงินเดือนข้าราชการ 15000 ล่าสุด

เข้า Facebook สำนักข่าวมุสลิมไทย www.facebook.com/muslimthaiclub 
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน

 

การปรับอัตรา​เงิน​เดือน​แรกบรรจุ​และ​การ​เลื่อนชั้น​เงิน​เดือน​เพื่อชด​เชย​ผู้​ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลา​โหม
มติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลัก​การตามที่กระทรวงกลา​โหม (กห.) ​เสนอดังนี้

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลัก​เกณฑ์​และวิธี​การบรรจุบุคคล​เข้ารับราช​การ​เป็นข้าราช​การทหาร ​และ​การ​ให้​ได้รับ​เงิน​เดือน พ.ศ. ...
2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลา​โหม ​เรื่อง หลัก​เกณฑ์ วิธี​การ ​และ​เงื่อน​ไข​ใน​การ​ให้​ได้รับ​เงิน​เดือน​แรกบรรจุสำหรับข้าราช​การทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ​ใน​การปฏิบัติหน้าที่ราช​การของกระทรวงกลา​โหม

3. ร่างคำสั่งกระทรวงกลา​โหม ​เรื่อง หลัก​เกณฑ์ วิธี​การ ​และ​เงื่อน​ไข​ใน​การ​เลื่อนชั้น​เงิน​เดือน​เพื่อชด​เชย​แก่ข้าราช​การทหารที่​ได้รับผลกระทบจาก​การปรับอัตรา​เงิน​เดือน​แรกบรรจุ​และ

4. อนุมัติงบประมาณ​ในส่วนงบกลาง ​เพื่อ​เป็นค่า​ใช้จ่าย​ใน​การปรับอัตรา​เงิน​เดือน​แรกบรรจุ​และ​การ​เลื่อนชั้น​เงิน​เดือน​เพื่อชด​เชย​แก่ข้าราช​การทหาร​ผู้​ได้รับผลกระทบ​โดยจัดสรร​ให้​แก่ส่วนราช​การสังกัดกระทรวงกลา​โหม จำนวน​เงิน 952,454,020 บาท
สาระสำคัญของ​เรื่อง

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลัก​เกณฑ์​และวิธี​การบรรจุบุคคล​เข้ารับราช​การ​เป็นข้าราช​การทหาร ​และ​การ​ให้​ได้รับ​เงิน​เดือน พ.ศ. ...

1.1 กำหนดคุณวุฒิ​และอัตรา​เงิน​เดือนของบุคคลที่​ได้รับ​การบรรจุ​เข้ารับราช​การ​เป็นข้าราช​การทหาร​ให้​เป็น​ไปตามบัญชี​แนบท้ายกฎกระทรวงนี้ ​และอาจกำหนด​ให้ข้าราช​การทหารที่มีคุณสมบัติ​เดียวกันอาจ​ได้รับ​เงิน​เดือน​แตกต่างกัน​ได้​โดยมีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ​การปฏิบัติหน้าที่ราช​การ (ร่างข้อ 2 ​และร่างข้อ 3)

1.2 กำหนดอัตรา​เงิน​เดือนของบุคคลที่​ได้รับ​การบรรจุ​เข้ารับราช​การ​เป็นข้าราช​การทหาร​ให้​ได้รับดังนี้ (ร่างข้อ 4)

1.2.1 บุคคลที่มีคุณวุฒิ​การศึกษาตรงตามบัญชี​แนบท้ายกฎกระทรวงนี้​ให้​ได้รับ​เงิน​เดือนตามบัญชี (1)

1.2.2 บุคคลที่มีคุณวุฒิ​การศึกษาตรงตามบัญชี​แนบท้าย กฎกระทรวงนี้ ​และ​เป็น​ผู้ที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ​การปฏิบัติหน้าที่ราช​การที่กระทรวงกลา​โหมกำหนด​ให้​ได้รับ​เงิน​เดือน​ไม่​เกินอัตราที่กำหนดบัญชีอัตรา​เงิน​เดือน (2)

1.3 กำหนด​ให้บุคคลที่มีคุณวุฒิที่นอก​เหนือจากที่กำหนด​ไว้​ในกฎกระทรวง นายทหารประทวน​ซึ่ง​เลื่อนฐานะ​เป็นนายทหารสัญญาบัตรฯ ​และนายทหารประทวนที่​ได้​เลื่อนฐานะ​เนื่องจากสำ​เร็จ​การศึกษา​ได้รับปริญญา​หรือประกาศนียบัตร​เทียบ​ได้​ไม่ต่ำกว่าปริญญาจากสถาบัน​การศึกษา​ในต่างประ​เทศ รวม​ทั้ง​ผู้ที่​เคยรับราช​การกลับ​เข้ารับราช​การ​ใหม่​ในสังกัดกระทรวงกลา​โหม ​ได้รับ​เงิน​เดือนตามที่กระทรวงกลา​โหมกำหนด (ร่างข้อ 5 — ร่างข้อ 8)
1.4 กฎกระทรวงนี้​ให้​ใช้บังคับตั้ง​แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ​เป็นต้น​ไป (ร่างข้อ 10)

2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลา​โหม ​เรื่อง หลัก​เกณฑ์ วิธี​การ ​และ​เงื่อน​ไข​ใน​การ​ให้​ได้รับ​เงิน​เดือน​แรกบรรจุสำหรับข้าราช​การทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ​ใน​การปฏิบัติหน้าที่ราช​การของกระทรวงกลา​โหม

3. ร่างคำสั่งกระทรวงกลา​โหม ​เรื่อง หลัก​เกณฑ์ วิธี​การ ​และ​เงื่อน​ไข​ใน​การ​เลื่อนชั้น​เงิน​เดือน​เพื่อชด​เชย​แก่ข้าราช​การทหารที่​ได้รับผลกระทบจาก​การปรับอัตรา​เงิน​เดือน​แรกบรรจุ

4. ร่างประมาณ​การค่า​ใช้จ่าย ​โดย​ใช้งบประมาณ​ในส่วนงบกลาง​เพื่อ​เป็นค่า​ใช้จ่าย​ใน​การปรับอัตรา​เงิน​เดือน​แรกบรรจุ​และ​การ​เลื่อนชั้น​เงิน​เดือน​เพื่อชด​เชย​แก่ข้าราช​การทหาร​ผู้​ได้รับผลกระทบ ​โดยจัดสรร​ให้​แก่ส่วนราช​การสังกัดกระทรวงกลา​โหม จำนวน 952,454,020 บาท ดังนี้

4.1 สำนักงานรัฐมนตรี ​และสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลา​โหม จำนวน 18,045,120  บาท
4.2 กรมราชองครักษ์ จำนวน 1,985,040 บาท
4.3 กองบัญชา​การกองทัพ​ไทย จำนวน 86,779,830 บาท
4.4 กองทัพบก จำนวน 584,341,030 บาท
4.5 กองทัพ​เรือ จำนวน 182,182,280 บาท
4.6 กองทัพอากาศ จำนวน 79,120,720 บาท

สำหรับค่า​ใช้จ่ายดังกล่าว​ให้ กห. ​ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ​แต่ละส่วนราช​การ​ไปดำ​เนิน​การ​เป็นลำดับ​แรกก่อน หาก​ไม่​เพียงพอ​ก็​ให้ขอรับ​การจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง ราย​การค่า​ใช้จ่าย​การปรับ​เพิ่ม​เงิน​เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราช​การ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราช​การ ​และทหารกองประจำ​การ​ในลำดับต่อ​ไป ตาม​ความ​เห็นของสำนักงบประมาณ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 ​เมษายน 2555--จบ--

จำนวนผู้ชม 945
tags:
 เงินเดือน  
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้ (คลิกอ่านข่าวทั้งหมด)
 
 
20 อันดับข่าวฮ็อตในรอบสัปดาห์
 
ติดต่อ มุสลิมไทย โพสต์ | ระบบช่วยเหลือ | สมัครสมาชิก | ฟรีดาวน์โหลด | ฟังวิทยุออนไลน์
ถ่ายทอดสดจากมัสยิดอัลฮะรอม มักกะฮ์ Link 1, Link 2 | ถ่ายทอดสดจากมัสยิดนาบาวี มาดีนะห์ Link 1, Link 2
MNet Solution | นโยบายสำนักข่าว | เงื่อนไขการบริการ | ติดต่อลงโฆษณา
แผนผังเว็บไซต์ | เพิ่มความเร็วการเข้าเว็บ | อัพเกรดบราวเซอร์
Follow MTP On:  Facebook |  RSS |  Mobile
Copyrights © 2011 www.muslimthaipost.com All Rights Reserved | www.muslimthai.com | Hosting by
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก