เตือนพี่น้องมุสลิม!! ซื้อไก่ใน Big C ดูตราฮาลาลให้ดี อาจมีไก่ฮารอมปลอมปน

13 กค. 58     10750

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: เตือนพี่น้องมุสลิม!! ซื้อไก่ใน Big C ดูตราฮาลาลให้ดี อาจมีไก่ฮารอมปลอมปน

keywords: ไก่ใน Big C, บิ๊กซี, ฮาลาล, ฮารอม, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน),  เนื้อเป็ด, เนื้อไก่, คณะกรรมการกลางอิสลาม

 เตือนพี่น้องมุสลิม!! ซื้อไก่ใน Big C ดูตราฮาลาลให้ดี อาจมีไก่ฮารอมปลอมปน


สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

หลังที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีเอกสารยกเลิกการหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ฉบับที่ 9/2558 ให้แก่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เนื้อเป็ด เนื้อไก่ เนื้อวัว แบบบรรจุ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ประสงค์ที่จะขอต่อายุฮาลาล ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พี่น้องมุสลิมที่ไปใช้บริการ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือบิ๊กซี มินิ ควรตรวจสอบให้ดีว่าผลิตภัณฑ์จำพวกเนื้อไก่ เนื้อวัว หรือเนื้อเป็ดในห้างหรือร้านสะดวกซื้อดังกล่าวมีตราฮาลาลหรือไม่ และให้หลีกเลี่ยงที่จะซื้อสินค้าจำพวกเนื้อไก่ เนื้อวัว หรือเนื้อเป็ดของบิ๊กซี เพราะทางห้างหรือผู้ผลิตดังกล่าวจะไม่เข้าสู่กระบวนหรือขั้นตอนที่ฮาลาลแล้ว จึงเรียนแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

อนึ่งวิถีชีวิตของมุสลิมแตกต่างจากวิถีชีวิตของพลเมืองทั่วไปในเรื่องการบริโภคอาหารหรือเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งห่ม จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ฮาลาล เพราะอาหารที่เราบริโภคเข้าไปมันจะกลายเป็นเลือดเนื้อ เสื้อผ้าเครื่องหนังที่เราสวมใส่ด้วยไม่ผ่านการเชือดหรือกระบวนการผลิตที่ฮาลาล มันเปรียบเสมือนซาก อิสลามเป็นศาสนาหรือระบอบของชีวิตที่มีความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและเรือนร่าง ที่มีส่วนเชื่อมโยงต่อกันและกัน เชื่อในเรื่องปรโลก เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของมุสลิมจะต้องเป็นวิถีชีวิตที่สะอาด ทั้งภายนอกและภายใน

การบริโภคอาหารที่ไม่ฮาลาลจะทำให้ร่างกายมีมลทิน และส่งผลไปถึงจิตวิญญาณให้กลายเป็นคนที่ละเมิดและฝ่าฝืนคำสั่งและเจตนารมณ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสุดสุด เพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารจะต้องเลือกบริโภคอาหารที่ฮาลาลและฏ็อยยีบัน สำหรับผลิตภัณฑ์ไก่สดของบริษัท บิ๊กซีตอนนี้ไม่มีการรับรองฮาลาลแล้ว เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องมุสลิมพึงหลีกเลี่ยงสิ่งของที่ไม่แน่ใจ เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตและการใช้ชีวิตที่ดีงาม ตามแบบอย่างของท่านศาสดา(ซล.) และตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสูงสุด

 เตือนพี่น้องมุสลิม!! ซื้อไก่ใน Big C ดูตราฮาลาลให้ดี อาจมีไก่ฮารอมปลอมปน
 เตือนพี่น้องมุสลิม!! ซื้อไก่ใน Big C ดูตราฮาลาลให้ดี อาจมีไก่ฮารอมปลอมปน

 เตือนพี่น้องมุสลิม!! ซื้อไก่ใน Big C ดูตราฮาลาลให้ดี อาจมีไก่ฮารอมปลอมปน

hot.muslimthaipost.com

 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost