สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

10 สค. 54     7396

          สหกรณ์อิสลามในประเทศไทยเปิดวิสัยทัศน์พัฒนาทุนรากหญ้าของพี่น้องมุสลิม  ต้นทุนไม่มีดอกเบี้ย มุฎอรอบะฮ์ ( ร่วมลงทุน ) แบ่งกำไรโชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง   กำไรสุทธิ ( หลังหักซะกาตการค้า 2.5 %)

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%
ผศ.ดร.วรวิทย์  บารู  ..ปัตตานี

          ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ผศ.ดร.วรวิทย์   บารู  ..ปัตตานี ( แบบเลือกตั้ง ) ประธานคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้  ได้เปิดเผยผ่านผู้สื่อข่าวภูมิภาคของมุสลิมไทยฯ  ว่า  ตนรู้สึกดีใจ มีความภูมิใจต่อการตื่นตัวของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดภาคใต้และเกือบทั่วภูมิภาคของประเทศ ที่มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของสถานบันการเงินของชุมชนที่ปลอดระบบดอกเบี้ยและสถาปนาระบบเศรษฐศาสตร์การเงิน การธนาคารแบบอิสลามในรูปแบบสหกรณ์ในชุมชนที่เกิดขึ้นจากต้องจำเป็นและความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชนตามหลักความศรัทธา และกำลังเป็นแหล่งเงินทุนของพี่น้องในชุมชน สามารถช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาของลูกหลานสมาชิก  เจ้าหน้าที่  การพัฒนาทางเศรษฐกิจรายได้ของสมาชิก ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และสร้างระบบการช่วยเหลือตามหลักการอิสลามตามแบบฉบับของท่านศาสดา ( หลักตะกาฟุล/การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ) ตั้งแต่สวัสดิการกองทุนการสร้างครอบครัวใหม่ของสมาชิก  การเกิดบุตรใหม่   การเจ็บป่วย  การชราภาพและการเสียชีวิตของสมาชิกและครอบครัว ตลอดถึงกองทุนทุนการศึกษาบุตร

         เป็นที่สังเกตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมีความแตกต่างและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สมาชิกสหกรณ์มีที่พึ่งเมื่อตนเองความเดือดร้อน  มีแหล่งเงินทุน  รู้จักประหยัดและออม  สามารถใช้สินเชื่อตามหลักชารีอะห์  มีระบบตะกาฟุล ( การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกที่สหกรณ์อิสลามได้จัดไว้  ซึ่งไม่เป็นเรื่องแปลกเลย ในขณะนี้การขยายตัวการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย มีขยายตัวในสถิติที่สูงมาก  รวดเร็ว มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อาทิ 

          1. สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จำกัด ปัตตานี  ยะลา   นราธิวาส และสงขลา  มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเรียกร้องของสมาชิกและชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวน 60,000 คน 

          2.สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิด จำกัด หาดใหญ่ มีการจัดรถยนต์เคลื่อนที่  ( โมบาย ) ไว้บริการสมาชิกในชุมชนในรูปแบบการบริการครบวงจร  มีระบบซอฟแวร์และพาสบุคส์และออนไลน์ และมีผู้จัดการประจำโมบายด้วย

          3. สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะห์อิสลาม  จำกัด  จังหวัดกระบี่  สุราษฎร์ธานี  ได้มีการดำเนินงานสร้างและมูฎอรอบะห์ ( ร่วมลงทุน ) อาคารกระบี่คอนโดเทล เสร็จเรียบร้อยและได้เปิดให้บริการ

          ผศ.ดร.วรวิทย์   บารู  จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลาม หลังจากได้จัดสรรกำไรประจำปีในรูปแบบต่างๆ อาทิ  ค่าปันผลให้สมาชิก  ค่าเฉลี่ยคืน   ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์  ค่าตอบแทนมูฎอรอบะห์ในอัตราที่สามารถเปรียบเทียบได้กับสถาบันการเงินอื่นๆ สหกรณ์อิสลามยังมียอดการจ่ายซะกาต ( ภาคบังคับ ) ปีละเกือบ 20 ล้านบาท  

          ระหว่างวันที่ 22-26  กรกฎาคม  2554  ได้มีตัวแทนผู้ก่อสหกรณ์อิสลามอักรอม เมืองยะโฮร์บารู  ประเทสมาเลเซีย  ได้เดินทางไปศึกษา ดูงาน จำนวน 9 ท่าน กับสายการบินแอร์เอเชียสิงค์ดปร์ภูเก็ต  และเดินทางกลับด้วยสายการบินไทเกอร์ แอร์แวย์  หาดใหญ่-สิงคโปร์ โดยมีนายอิสมาแอ  สามะ  ผู้จัดการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้  ประสานงานและอำนวยความสะดวก เริ่มต้นการศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์อัล-อิสลามียะห์  จำกัด  จังหวัดภูเก็ต  กิจการโรงแรมรีสอรท์ ที่บางเทารีสอร์    ที่จังหวัดกระบี่  สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะห์อิสลาม จำกัด  กิจการโรงงานปาล์มฯ อันนาส  และกระบี่คอนโดเทล   ที่จังหวัดสตูล สหกรณ์อิบนูเอาวฟ  จำกัด  กิจการต่างๆของสหกรณ์อิสลามในจังหวัดสตูล   ที่จังหวัดปัตตานี  สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน  จำกัด สำนักงานใหญ่ และสหกรณ์บีนา  จำกัด ร่วมฟังการขยายกิจการและการบริการสาขาของสหกรณ์ให้กับชุมชน  และเยี่ยมกิจการของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  และสุดท้ายในสามจังหวัดภาคใต้ ที่โรงงานผลิตลาบันซอย  ที่จังหวัดยะลา  

          และในวันที่ 26 กรกฎาคม  2554  ทางสหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก  จำกัด หาดใหญ่  ได้รับรองคณะที่หาดใหญ่  ตอนเช้าไปเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯประสิทธิภาพการบริการสมาชิกโดยใช้ระบบซอฟแวร์สหกรณ์อิสลามครบวงจรและรถยนต์โมบายสำหรับชุมชน  หลังจากนั้นทางผู้จัดการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ได้ส่งคณะ ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อเดินทางกลับประเทศสิงค์โปร์

          นายอิสมาแอ  สามะ  ผจก.เครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ การที่คณะของสหกรณ์อิกรอมรัฐยะโฮร์บารู  มาเยี่ยมเยียนกิจการสหกรณ์อิสลามของพี่น้องมุสลิมในภาคใต้ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่ผ่านมา  ทาง ผศ.ดร.วรวิทย์   บารู  ..ปัตตานี และประธานกรรมการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามฯ ได้นำคณะตัวแทนสหกรณ์อิสลามจากภาคใต้ไปเยี่ยมชมกิจการของพี่น้องมุสลิมในรัฐยะโฮร์ ไม่ว่าจะเป็น เจคอร์ป   วากัฟอัลนูร  ผู้รับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าฮาลาล KFC ในประเทศมาเลเซีย   สหกรณ์บริการรัฐยะโฮร์บารู    ธุรกิจเครือข่าย  และไปประเทศสิงคโปร์  ทางคณะฯที่มาศึกษาดูงานในจังหวัดภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง มีความรู้สึกว่า ได้รับประโยชน์ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเกินตามความคาดหมาย ความสำเร็จในกิจกรรมสหกรณ์อิสลามได้ถูกตอบรับและยอมรับของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถสร้างพลัง อำนาจต่อรองในทางธุรกิจ และมีแนวโน้มสูงในบางธุรกิจจะต้องมีความร่วมมือระหว่างสหกรณ์อิสลามในประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะธุรกิจอาหารฮาลาลสู่ตลาดมุสลิมอาเซียน ( ตลาดอาเซียน ในปี 2593 จะมีผู้บริโภคมากกว่า 5,000 ล้านคนอาหรับ ( ในตลาดยุโรป จะมีผู้บริโภค 650 ล้านคน ) และแอฟริกา และระหว่างปี 2553-2573 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 1,300 ล้านคน คิดเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศมุสลิมถึงร้อยละ 46 

          ผู้จัดการเครือข่ายสหกรณ์อิสลามภาคใต้ ได้สรุปว่าขณะนี้เครือข่ายฯมีจำนวนสหกรณ์สมาชิก 21  แห่ง  มีจำนวนสมาชิก 175,000 คน  มีสินทรัพย์รวมกว่าล้าน มีท้องที่ดำเนินการใน 12 จังหวัดภาคใต้  ( ยกเว้นจังหวัดระนองและชุมพร ) และได้ชุมชนมุสลิมมีการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์อิสลามในหลายๆจังหวัดภาคกลาง อาทิ  กรุงเทพฯ  นนทบุรี   มีนบุรี   หนองจอก  อยุธยาและมีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมถึงจังหวัดภาคอีสาน คือ จังหวัดขอนแก่น

สำหรับการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในขณะนี้ มีรายละเอียดดังนี้

ด้านเงินรับฝาก

1. รับฝากเงินค่าหุ้นสมาชิกประจำเดือน

2. รับฝากเงินออมทรัพย์ ประเภทวะดีอะห์ ( รักษาทรัพย์ )

3. รับฝากเงินออมทรัพย์ ประเภทมุฎอรอบะห์ ( ร่วมลงทุนทั่วไป หรือ เฉพาะโครงการ )

4. รับฝากเงินสะสมทรัพย์เพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์ ( กองทุนฮัจย์/ตาบงฮายี )

ด้านเงินบริจาคและสมทบเข้ากองทุน

1. กองทุนเพื่อตะกาฟุล ( ช่วยเหลือสมาชิก ) ในกรณีต่างๆตามที่ตกลง

2. กองทุนเพื่อสร้างครอบครัวใหม่  ( การแต่งงานของสมาชิก )

3. กองทุนเพื่อทุนการศึกษาบุตร

4. กองทุนเพื่อกุรบ่านสมาชิกร่วมกับชุมชน ( ในวันอีดอัฎฮา )

5. กองทุนซะกาตการค้าของสหกรณ์อิสลาม

ด้านสินเชื่อสำหรับความจำเป็นของสมาชิกปลอดดอกเบี้ย

1. สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบมุรอบะหะฮ์ ( บวกกำไรทันทีหรือระยะสั้น )

2. สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบบัย บิษะมะนิล อาญีล ( ผ่อนชำระระยะยาว / ตามที่ตกลง )

3. กิจการร่วมลงทุนกับสมาชิก  , ระหว่างสหกรณ์ หรือ ระหว่างชุมนุมสหกรณ์

ด้านสวัสดิการให้กับสมาชิกและครอบครัว

1. สวัสดิการช่วยเหลือให้สมาชิกกู้เงินไม่มีกำไร ( ก๊อรดุน )

2. สวัสดิการเมื่อสมาชิกคลอดบุตร หรือได้บุตรใหม่

3. สวัสดิการเมื่อสมาชิกถึงวัยชราภาพ

4. สวัสดิการเมื่อสมาชิกเจ็บไข้  ไม่สบายเข้าโรงพยาบาล

5. สวัสดการเมื่อสมาชิกหรือครอบครัวเสียชีวิต

6. สวัสดิการให้สมาชิกยืมเงินเพื่อแต่งงาน

7. สวัสดิการทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก

ภาพหลุด จาก สหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยไทย

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

สหกรณ์อิสลามในประเทศไทย โชว์ผลงานตามที่เกิดขึ้นจริง กำไร 2.5%

 hot.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา