จากปากผู้แสวงบุญ มีการเรียกร้องเงินตอบแทนจากการบริการ (tip) ที่มัสยิดฮะรอม


มาแรงรอบสัปดาห์