สันนิบาตอาหรับ เร่งเร้าสหประชาชาติ จัดการกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอิสราเอล


มาแรงรอบสัปดาห์