ประธาน สกอจ.ภูเก็ต บุกเดี่ยวต้านชิริกทั่วเมืองภูเก็ต


มาแรงรอบสัปดาห์