จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล 1437

10 มิย. 59     85374

จุฬาราชมนตรีประกาศ  ให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวั นที่ 1 เดือนเซาวาล ฮ.ศ.1437 

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล 1437

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวั นที่ 1 เดือนเซาวาล
ฮิจเราะห์ศักราช 1437

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยม ุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ใน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ 

หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผ ู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลั บไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิ สลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายง านผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2559

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

 

ที่มา: สำนักจุฬาราชมนตรี

news.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา