จุฬาฯ ประกาศการกำหนดการตวงข้าวสาร ในซะกาตฟิฏร์

2 กค. 59     9928

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์

ตามที่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้พิจารณาวินิจฉัยตามหลักการศาสนาอิสลาม เรื่อง การเทียบมาตราตวง ๑  ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์แล้ว นั้น

จุฬาราชมนตรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ วินิจฉัย (ฟัตวา) ว่า การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ สำหรับข้าวสาร ในซะกาตฟิฏร์ เท่ากับ ๒.๗ กิโลกรัม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

จุฬาฯ ประกาศการกำหนดการตวงข้าวสาร ในซะกาตฟิฏร์

เป็นเพื่อน Line กับเรา