กอท.บังคับให้องค์กรอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ หากฝ่าฝืนมีโทษพ้นจากตำแหน่ง

4 กค. 59     223246

กอท.บังคับให้องค์กรศาสนาอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ หากฝ่าฝืนมีโทษพ้นจากตำแหน่ง

กอท.บังคับให้องค์กรอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ หากฝ่าฝืนมีโทษพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59  มติที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 ออกระเบียบังคับให้องค์กรศาสนาอิสลามปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาตามคำประกาศของจุฬาราชมนตรี หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดให้พ้นจากตำแหน่ง

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ประธานกรรมการกลางอิสลามฯ ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการมัสยิด เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม พ.ศ.2559 ให้การดูดวงจันทร์ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และแจ้งผลการดูดวงจันทร์ต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อแจ้งต่อจุฬาราชมนตรีประกาศผลการดูดวงจันทร์ต่อไป ซึ่งการประกาศผลการดูดวงจันทร์เป็นอำนาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี หากองค์กรศาสนาอิสลาม คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้ใดละเมิดต่อคำสั่งจะถูกลงโทษสูงสุดโดยให้พ้นจากตำแหน่ง เหตุไม่ปฏิบัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศขึ้นภายหลังจากที่มีกลุ่มคนออกประกาศกำหนดวันสำคัญทางศาสนาทับซ้อนกับประกาศของจุฬาราชมนตรี โดยนำประเด็นปลีกย่อยความเห็นต่างทางทัศนะของอูลามาอ์เป็นประเด็นใหญ่ ทำให้สังคมมุสลิมเกิดความสับสน ความแตกแยก และขาดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งขัดกับเป้าหมายสูงสุดของการประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

รายละเอียด ระเบียบเรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม พ.ศ.2559 ตามเอกสารนี้ 


กอท.บังคับให้องค์กรอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ หากฝ่าฝืนมีโทษพ้นจากตำแหน่ง


กอท.บังคับให้องค์กรอิสลามยึดประกาศจุฬาฯ หากฝ่าฝืนมีโทษพ้นจากตำแหน่ง

เป็นเพื่อน Line กับเรา