สุดยอด! เด็กมุสลิมไทย คว้าทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร

9 มีค. 60     14786

สุดยอด! เด็กมุสลิมไทย คว้าทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร


ปัจจุบันนักศึกษามุสลิมไทยเดินทางมาศูนย์กลางแห่งวิชาการด้านศาสนา มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร” มากกว่า 2,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานศึกษาแห่งนี้มีทุนให้กับนักศึกษา


“นิติกร นรินทร” หรืออาจารย์ฮาบีบ นักศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ตำแหน่งฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ ประจำสำนักจุฬาราชมนตรี บอกว่าในแต่ละปีทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย จัดสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับนักเรียนที่สมัครขอรับทุนฯ 

โดยในแต่ละปีจะได้รับโควต้า 80 ทุนการศึกษา และเมื่อจัดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานเอกอัครราชทุตอียิปต์ฯจะประกาศผลการสอบยืนยันการได้รับ

ทุนการศีกษาของนักเรียน และนักเรียนที่สอบผ่านทั้ง 80 คน จะได้รับบัตรโดยสารสายการบินที่ทางมหาวิทยาลัยฯส่งมาให้พร้อมกำหนดวันเดินทาง และเมื่อนักเรียนเดินทางถึง กรุงไคโร สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโรร่วมกับสมาคมนักเรียนไทย ณ กรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์และหอพักนานาชาติของมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร จะรอรับนักเรียนเพื่อนำส่งเข้าหอพักที่ถูกกำหนด


สุดยอด! เด็กมุสลิมไทย คว้าทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร

ปัจจุบันมีมากกว่า 120 สถาบันที่ส่งนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ซึ่งแต่ละสถาบันจะได้รับโควตาส่งนักเรียนเข้าสอบโรงละ 3 คน เลขานุการจุฬาราชมนตรี อาจารย์มับรูก บุญมาเลิศ ได้ให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร ได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยมากว่า 50 ปีแล้ว โดยในช่วงแรกได้รับทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน และหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 20 ทุนต่อปี 60 ทุน ต่อปี และก็ 80 ทุน ต่อปี

เริ่มจากที่สำนักจุฬาราชมนตรีส่งหนังสือแจ้งข่าวการสอบเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาไปยังโรงเรียนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะ (มุอาดาละห์) กับมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร เพื่อให้โรงเรียนส่งเด็กนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก ณ สถานที่ วัน เวลา ตามที่กำหนด และเมื่อสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วสำนักจุฬาฯ จัดประชุมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 80 คน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นในการยื่นเป็นหลักฐานแสดงต่อสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย

สุดยอด! เด็กมุสลิมไทย คว้าทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร

โดยให้นักเรียนจัดส่งมาที่สำนักจุฬาราชมนตรีตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อสำนักจุฬาฯจะได้จัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ฯ และสถานทูตฯจะได้ส่งเอกสารของนักเรียนทุนทั้ง 80 คน ไปยังมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังจากนั้นรอการอนุมัติวีซ่า(ตรวจลงตรา) จากอียิปต์ ซึ่งโดยปกติการอนุมัติวีซ่า จะอยู่ที่ประมาณเดือน ตุลาคม หรือ พฤศจิกายน ของทุกปี

ในระหว่างที่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 80 คน รอการอนุมัติวีซ่าอยู่ สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศจัดปฐมนิเทศเพื่อฝึกทักษะในการใช้ภาษาอาหรับเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี เป็นระยะเวลา 3-4 วัน และในวันกำหนดเดินทาง สำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมส่งนักเรียนพร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังให้นักเรียน

สุดยอด! เด็กมุสลิมไทย คว้าทุนการศึกษา ม.อัลอัซฮัร


นักเรียนทุนทั้ง 80 คนสอบถามถึงการเตรียมตัวกับการเรียนอย่างไร น้องๆทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมาทุกคนมาจากความต่าง ไม่ว่าในด้านภาษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนความคิดเห็นที่ต่างกัน แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรค์ในการที่จะมายืนอยู่บนจุดร่วมเดียวกันและพร้อมจะก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จด้วยกัน

ที่มา: www.komchadluek.net

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost