กลุ่มชาวพุทธฯ ชงศาลฟ้องจุฬาราชมนตรี ยกเลิกตราฮาลาล ชี้เอื้อหาประโยชน์โดยมิชอบ

10 มีค. 60     52396

กลุ่มชาวพุทธฯ ชงศาลฟ้องจุฬาราชมนตรี ยกเลิกตราฮาลาล ชี้เอื้อหาประโยชน์โดยมิชอบ

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน  ยื่นศาลปกครองฟ้องจุฬาราชมนตรี ยกเลิกตราฮาลาล อ้างกลายเป็นช่องให้หาประโยชน์โดยมิชอบ ทั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับให้ทำ แถมรายได้ไม่ได้เข้าแผ่นดิน คาดอาจเข้าข่ายอาชญากร ศก.เป็นภัยความมั่นคง ชี้ประเทศมุสลิมทั่วโลกก็ไม่มีการบังคับใช้

วันนี้ (10 มี.ค.) กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน นำโดยนายจรูญ วรรณกสิณานนท์ เข้ายื่นฟ้อง จุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวม 16 คน ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้มีคำสั่งว่า ตราสัญลักษณ์ฮาลาลเป็นสิ่งผิดกฎหมายพร้อมเพิกถอนตราสัญลักษณ์ฮาลาลออกจากสินค้าทั้งหมดทั่วราชอาณาจักร โดยให้เก็บคืนสินค้าดังกล่าวออกจากตลาดทั้งหมดภายใน 3 เดือน และชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ผลิตสินค้า ผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค ที่ได้รับความเสียหายจากการเรียกเก็บเงินของผู้ถูกฟ้องคดีตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5ต่อปี
       


กลุ่มชาวพุทธฯ ชงศาลฟ้องจุฬาราชมนตรี ยกเลิกตราฮาลาล ชี้เอื้อหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 


นายจรูญ กล่าวว่า จุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่ออกมาระเบียบขึ้นมาเพื่อเรียกเก็บเงินค่าตราฮาลาลจากผู้ที่ผลิตสินค้ามากว่า 20 ปีแล้ว ทั้งที่ไม่มีอำนาจ หรือมีกฎหมายกำหนดให้ทำ ช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.เรื่องตราฮาลาลไว้ ที่ สนช. แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่ออกมาบังคับใช้ ผู้ผลิตสินค้า ถูกจับกุม ถูกเรียกค่าเสียหายจากการไม่ติดตราฮาลาล ตั้งแต่หลักหลายหมื่นบาท ไปถึงหลักหลายล้านบาท ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้มีคำวินิจฉัยจากผู้ตรวจการแผ่นดิน สภาความมั่นคงแห่งชาติ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วินิจฉัยเหมือนกันว่าไม่มีกฎหมายให้ทำเช่นนั้นได้ โดยผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องเอาผิดทั้งทางปกครองและทางแพ่งได้ ทางกลุ่มจึงเห็นว่าการที่สินค้าต้องติดตราฮาลาลเป็นภัยต่อประชาชน เพราะผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าในราคาแพงขึ้นเนื่องจากผู้ผลิต ต้องบวกค่าตราฮาลาลเข้าไปในราคาสินค้า ขณะที่เงินจำนวนมหาศาลที่คณะกรรมการกลางอิสลามเรียกเก็บไปได้นั้นก็ไม่ได้นำเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน แต่อาจนำไปใช้ในสิ่งที่จะกลับมาเป็นภัยต่อประชาชน การกระทำดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายเป็นอาชญกรทางเศรษฐกิจเป็นภัยต่อความมั่นคง
       
นาจรูญ ยืนยันว่า ในประเทศมุสลิมทั่วโลก หรือในกลุ่มประเทศอาหรับก็ไม่ได้มีการบังคับใช้สัญลักษณ์ฮาลาล แต่หลังจากที่ประเทศไทยทำตราฮาลาลขึ้นมาเก็บเงิน ประเทศมาเลเซียที่เริ่มดำเนินการบ้าง และตอนนี้ก็มีเวิลด์ฮาลาลขึ้นมาอีก การกระทำทั้งหมดไม่ใช่เพื่อการบริโภคที่ถูกต้องตามหลักอิสลามจริงๆ มีการแอบแฝงข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับคำสอนเข้ามาเยอะมาก จริงๆ หลักคำสอนมีเพียงห้ามสุกร สุนัข เลือดสัตว์ตายเอง สัตว์ที่ฆ่าโดยไม่เอ่ยนามพระเจ้าเท่านั้น แต่ตราฮาลาลที่ใช้ในปัจจุบันกลับบังคับกับทั้งอาหารทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิด เครื่องสำอาง ไม่เว้นแม้แต่พืช ผัก น้ำมันเครื่องก็ถูกรวมเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ความขัดแย้งระหว่างศาสนา เพราะคนอิสลามเป็นผู้ผลิตสินค้าก็ถูกเอาเปรียบ จึงเป็นเรื่องการนำคำสอนของศาสนามาหาผลประโยชน์เท่านั้น 


คำชี้แจ้ง

ทั้งนี้  การตรวจสอบฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นไปตามกฎหมายการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ปี2540 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการกลางฯมีอำนาจในการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบฮาลาลด้วย


        ขณะที่กลุ่มพุทธพลังแผ่นดิน ได้ยื่นผู้ตรวจการฯให้ตรวจสอบ “กองทุนฮาลาล” ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่รับพิจารณาเนื่องจากกองทุนฮาลาล ไม่มีอยู่จริงและไม่มีได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการกลางฯ ไม่เคยจัดตั้งกองทุนฮาลาลขึ้นมาแต่อย่างใด แต่มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540
ประกอบด้วย

- จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการ

- กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 36 จังหวัดๆละ 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี

- กรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดังนี้


 ดำเนินกิจกรรมการบริการหลักๆ ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ
  2. ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
  3. แปลเอกสารภาษาอังกฤษและอาหรับ
  4. รับรองเอกสาร
  5. รับรองการสมรส
  6. รับรองการเป็นมุสลิมหรือการรับอิสลาม
  7. ตอบปัญหาศาสนา
  8. เผยแผ่ศาสนาอิสลาม ทางวารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ
  9. วินิจฉัยไกล่เกลี่ย/ตัดสินข้อพิพาทระหว่างองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  10. ดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์


      เกี่ยวกับ "สินค้าฮาลาล"     โอกาสการส่งออกสินค้าฮาลาลในตลาดโลก ในอนาคตมีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นตลาดที่ใหญ่ มีกำลังในการซื้อก็ต้องสูง ซึ่งแน่นอนว่าต้องดูจากประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง การตลาดถ้าแบ่งกันง่าย ๆ คือมีตลาดกลุ่มที่เป็นมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกบางกลุ่มบางประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีคนมุสลิมไปเที่ยวมากที่สุด  หรือมีอีกกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เป็นผู้ที่บริโภคพวกเขาจะมองว่าอาหารฮาลาลมีสุขอนามัย  สำหรับอาหารฮาลาลที่เป็นคลีนฟู๊ดก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่ใหญ่ ซึ่งไม่ได้มีเพียงกลุ่มมุสลิมเท่านั้น ทุกคนสามารถบริโภคสินค้าฮาลาลได้ - news.muslimthaipost.com


ที่มา: www.manager.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost