ด่วน! เปิดรับสมัครสอบทุน ป.ตรี 'อินโดนีเซีย' ปี 2560 ฟรี!!

23 มีค. 60     30383

ด่วน! เปิดรับสมัครสอบทุน ป.ตรี 'อินโดนีเซีย' ปี 2560 ฟรี!!

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประกาศ รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2560/2017

ด้วยทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและข้อตกลงจากองค์กรศาสนา Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมอบทุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร) ในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 สาหรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อไปศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah University, Ahmad Dahlan University, Islam Sultan Agung University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทย ต่อไป

            ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ขององค์กรศาสนา Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2560 


            ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1. ประเภททุนการศึกษา

        1.1 ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

    2. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

    3. คุณสมบัติผู้สมัคร

        3.1 ต้องมีสัญชาติไทย

        3.2 จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบวุฒิการศึกษาศาสนา(ซานาวีย์)

                หรือจบวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือจบวุฒิการศึกษา กศน.

        3.3 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.50

        3.4 มีอายุไม่ต่ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี

        3.5 มีสุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย

        3.6 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงทางกฎหมาย

    4. หลักฐานการรับสมัคร

        4.1 ใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา

        4.2 สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา (ภาษาไทยและอังกฤษ)

        4.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript (ภาษาไทยและอังกฤษ)

        4.4 สำเนาบัตรประชาชน

        4.5 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี)

        4.6 รูปถ่าย (ติดใบสมัคร)

        4.7 ใบชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (payment)

สอบถามเพิ่มเติม  อาจารย์ฟาดิ้ล รอมาลี เบอร์โทร 084-617-7576 Facebook : Fadin Romalee

            สามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร คลิก http://www.cicot.or.th/th/scholarship

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost