มัสยิดมุรอด อักฮา ในประเทศลิเบีย จากป้อมป้องกันข้าศึกกลายมาเป็นศาสนสถาน


มาแรงรอบสัปดาห์