ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438

1 มิย. 60     62564
คลิกรับรางวัล : เป็นเพื่อน Line กับเรา

 

 ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438

 

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438 ใน วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้


ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผ ู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลั บไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิ สลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายง านผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าว ไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้ องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต ่อไป

 

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1438

 

 

 

 


ที่มา        สำนักจุฬาราชมนตรี