จุฬาฯ ประกาศ การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์

22 มิย. 60     6336


จุฬาฯ ประกาศ การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์

ตามที่ คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนต รี ได้พิจารณาวินิจฉัยตามหลักก ารศาสนาอิสลาม เรื่อง การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์แล้ว นั้น

จุฬาราชมนตรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตร า ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ วินิจฉัย (ฟัตวา) ว่า การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ สำหรับข้าวสาร ในซะกาตฟิฏร์ เท่ากับ ๒.๗ กิโลกรัม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

 


จุฬาฯ ประกาศ การเทียบมาตราตวง ๑ ศออ์ ในซะกาตฟิฏร์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost