ด่วน! เปิดรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

11 กค. 60     1410


ด่วน! เปิดรับสมัคร ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


ประกาศ สรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  17 กรกฎาคม 2560 - 15 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2545 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์   บริหารธุรกิจ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร โดยมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ด้านการเงินการธนาคารในระดับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการเงินการธนาคารพึงมีอย่างน้อย 3 ปี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังนี้


กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าสองระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี กรณีเป็นสถาบันการเงินต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี (ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง) และต้องมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งในองค์กรนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


นอกจากนี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับคณะบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี ถ้ามีความรอบรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคารตามหลักการของศาสนาอิสลาม และหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างดี  รวมทั้งความสามารถทางภาษาอาหรับ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายเลขานุการธนาคาร ชั้น 23  อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ Downloadแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.ibank.co.th วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโทรศัพท์  0-2650-6999 ต่อ 7018

เป็นเพื่อน Line กับเรา