กำหนดการการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4

24 กค. 60     744


กำหนดการการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4


วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ. เชิญปราชญ์และนักวิชาการมุสลิมโลก 40 ประเทศ ร่วมสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ เรื่องการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อส่งเสริมคุณค่าการศึกษาอิสลามในการสร้างสันติภาพและชี้นำสังคมสู่สันติสุข


กำหนดการการสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4

เรื่อง “อิสลามศึกษา : พลังขับเคลื่อนการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม  2560

ณ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา (ในประเทศ)

08.30 – 08.40 น.

วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.40 – 09.00 น. 

กล่าวรายงานและกล่าวสะท้อนคิดจากการสัมมนา

พิธีเปิด

09.00 – 09.10 น. 

อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดย นายฮะซัน สาเมาะ

09.10 – 09.20 น. 

กล่าวต้อนรับ

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.20 – 09.30 น. 

กล่าวรายงาน

    โดย รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
        รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

09.30 - 09.45 น.

กล่าวสุนทรพจน์และกล่าวเปิดพิธี                                                                         

    โดย ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี     

09.45 - 10.30 น.

มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปหมู่ร่วมกับประธานในพิธี

10.30 - 10.50 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.50 - 11.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech)

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. Koutoub Moustapha Sano

รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี สาธารณรัฐกินี

11.30 - 12.00 น.

บรรยายพิเศษ 1 

ศาสตราจารย์ ดร. Mustapha  Foudil

ตัวแทนจาก Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)

12.00 - 13.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด

13.30 - 14.00 น.

บรรยายพิเศษ 2 

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร. Mohammad Ahmad Musallam Al-Khalaileh

ประธานยุติธรรมอิสลามสูงสุด (มุฟตี) ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

14.00 – 14.50 น.

บรรยายพิเศษ 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประเทศไทย

14.30 – 14.50 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.50 - 16.30 น.

การนำเสนอบทความ (โปรแกรมคู่ขนาน)

ช่วงที่ 1 ห้องประชุมหลัก อิมามนะวาวีย์

ผู้ดำเนินรายการ Dr. Ali  Samoh

16.30 – 19.00 น.

แยกย้ายกลับที่พัก

19.00 - 20.15 น.

เลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. 

บรรยายพิเศษ 4 

ฯพณฯ เชค ดร. Ahmed Bin Hamad  Jilan                       

ที่ปรึกษาเลขาธิการสันนิบาตมุสลิม (Muslim World League)

09.30 – 10.00 น. 

บรรยายพิเศษ 5 

ศาสตราจารย์ ดร. Abdul Rashid

มหาวิทยาลัยการาจี ประเทศปากีสถาน

10.00 – 10.20 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.20 – 12.00 น.

การนำเสนอบทความ (โปรแกรมคู่ขนาน)

ช่วงที่ 2 ห้องประชุมหลัก อิมามนะวาวีย์

ผู้ดำเนินรายการ Dr. Rushdi  Tahir

12.00 – 13.30 น. 

รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด

13.30 – 14.30 น.

การนำเสนอบทความ (โปรแกรมคู่ขนาน)

ช่วงที่ 3 ห้องประชุมหลัก อิมามนะวาวีย์

ผู้ดำเนินรายการ Dr. Mohamed Lamine Sylla

14.30 – 14.50 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.50 – 16.30 น.

การนำเสนอบทความ (โปรแกรมคู่ขนาน)

ช่วงที่ 4 ห้องประชุมหลัก อิมามนะวาวีย์

ผู้ดำเนินรายการ Dr.Hikmatullah Babu Sahib

16.30 - 19.30 น.

แยกย้ายกลับที่พัก

19.30 – 20.30 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. 

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding Signing)

09.30 – 10.00 น. 

บรรยายพิเศษ 6 

ฯพณฯ Umar Ubaid Hasanah

อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอิสลามศึกษา

กระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศกาตาร์

10.00 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษ 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.30 – 10.50 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.50 – 11.20 น. 

การกล่าวสะท้อนคิดจากการสัมมนา (Conference Reflection)

    โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

        ที่ปรึกษาและประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการประสานงานอิสลามศึกษา (ISCC)

        วิทยาลัยอิสลามศึกษา

พิธีปิด

1120 – 11.45 น.

มอบของที่ระลึก

11.45 – 11.55 น.

กล่าวรายงานพิธีปิด

ดร. ยูโซะ ตาเละ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

11.55 – 12.10 น.

กล่าวปิดพิธี

    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.10 – 13.30 น. 

รับประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด

13.00 – 18.30 น.

เยี่ยมชม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost