จุฬาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับชาวมุสลิม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

6 ตค. 60     41499

สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และขอให้ทุกมัสยิดร่วมนำเสนอคุตบะห์แสดงความอาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยพร้อมเพียงกัน


จุฬาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับชาวมุสลิม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น


ในการนี้ ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ดำเนินชีวิตและประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดนั้น ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี้

๑. ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บทบัญญัติศาสนาอิสลามมิได้มีข้อห้ามในการไปปรากฏตัวหรือร่วมแสดงความอาลัยในพระราชพิธี ยกเว้นการร่วมในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ การจัดทำดอกไม้จันทน์ การถวายหรือวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปยังพระเมรุมาศ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนของจังหวัด ดังกล่าวนี้ถือเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อเฉพาะศาสนาที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เข้าร่วมได้

๒.ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่เทิดทูนและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

๒.๑ ร่วมปฏิบัติในกิจกรรมที่มิได้เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การแสดงตนเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมในข้อ 1 อาทิ การให้บริการหรือมอบอาหารและเครื่องดื่ม การช่วยเหลือด้านการพยาบาลหรือด้านอื่นแก่ผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัย และในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนของจังหวัด เป็นต้น

๒.๒ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การทำความสะอาดและการปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

๒.๓ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการเจริญรอยตามและสืบสานพระราชปณิธานในพระอัจฉริยภาพของพระองค์

๒.๔ ให้มัสยิดทั่วราชอาณาจักร ได้นำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

๒.๕ การแต่งกายในห้วงเวลาดังกล่าวข้างต้น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ๒.๕.๑ข้าราชการให้แต่งกายตามระเบียบราชการกำหนด๒.๕.๒.ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


จุฬาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับชาวมุสลิม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


จุฬาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับชาวมุสลิม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


จุฬาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับชาวมุสลิม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


ขอบคุณที่มา สำนักจุฬาราชมนตรี /ภาพ ร่วมด้วยช่วยกัน

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost