ไอแบงก์! ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่!

9 ตค. 60     678

ไอแบงก์! ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่!

ไอแบงก์! ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่!

ตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหาผู้จัดการธนาคาร  เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นายวิทัย รัตนากร  กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ประวัติ นายวิทัย รัตนากรกรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาโท

- เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การเงิน Drexel University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี

- เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา / ปัจจุบัน

• ปี 2558 – ปัจจุบัน 

รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน

• ปี 2554 – 2557 

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)

• ปี 2553 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

• ปี 2546 – 2553 

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก(ฝ่ายลงทุนพิเศษ)                                   

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

• ปี 2550 – 2553

กรรมการ บริษัท จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด

• ปี 2548 – 2553 

กรรมการ บริษัท แอลซี(ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพน์ จำกัด(มหาชน)

• ปี 2551 – 2553 

กรรมการ บริษัท ไทยพร็อสเพอร์ริตี้ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด

• ปี 2547 – 2549 

กรรมการ บริษัท ไทยแอดมินิสเตชั่น เซอร์วิส จำกัด


เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost