ประกาศสำนักจุฬาฯ เชิญชวนไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

17 ตค. 60     73194


ประกาศสำนักจุฬาฯ เชิญชวนไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ


แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการ และประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ได้มีประกาศจากทาง จุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น

ในการนี้ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้ดำเนินชีวิต และประกอบศาสนกิจตามพระบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และดำรงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมาโดยตลอดนั้น ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทุกคนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดังต่อไปนี้


1. ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  บทบัญญัติศาสนาอิสลามมิได้มีข้อห้ามในการไปปรากฏตัวหรือร่วมแสดงความอาลัยในพระราชพิธี ยกเว้นการร่วมในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ การจัดทำดอกไม้จันทน์ การถวายหรือวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปยังพระเมรุมาศ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนของจังหวัด ดังกล่าวนี้ถือเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อเฉพาะศาสนาที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เข้าร่วมได้

2.ในฐานะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมที่เทิดทูนและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอเชิญชวนให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้


2.1 ร่วมปฏิบัติในกิจกรรมที่มิได้เป็นพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การแสดงตนเป็นจิตอาสาเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมในข้อ 1 อาทิ การให้บริการหรือมอบอาหารและเครื่องดื่ม การช่วยเหลือด้านการพยาบาลหรือด้านอื่นแก่ผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัย และในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งในส่วนกลางและในส่วนของจังหวัด เป็นต้น

2.2 จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การทำความสะอาดและการปรับภูมิทัศน์ของศาสนสถานให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น

2.3 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เพื่อการเจริญรอยตามและสืบสานพระราชปณิธานในพระอัจฉริยภาพของพระองค์

2.4 ให้มัสยิดทั่วราชอาณาจักร ได้นำเสนอคุตบะห์ (ธรรมกถา) เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

2.5 การแต่งกายในห้วงเวลาดังกล่าวข้างต้น มีแนวปฏิบัติ ดังนี้2.5.1ข้าราชการให้แต่งกายตามระเบียบราชการกำหนด2.5.2.ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายสุภาพแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่ฉูดฉาด


ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560


ประกาศสำนักจุฬาฯ เชิญชวนไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ


ประกาศสำนักจุฬาฯ เชิญชวนไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ


ประกาศสำนักจุฬาฯ เชิญชวนไทยมุสลิม ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost