ความจริงมีด้านเดียว! เปิดคลิปทหารชี้หน้าปชช.ม็อบค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่แท้ชี้ไปที่ธงด้านหลัง ฟังคำพูดนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์

29 พย. 60     2227

ความจริงมีด้านเดียว! เปิดคลิปทหารชี้หน้าปชช.ม็อบค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่แท้ชี้ไปที่ธงด้านหลัง ฟังคำพูดนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์

จากกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอําเภอจะนะ อําเภอนาทวีอําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งปรากฏเห็นชัดในรูปแบบของเหตุการณ์รุนแรง ทั้งนี้ ห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงต้องกําหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิม เพื่อมิให้สถานการณ์ขยายตัวลุกลาม หรือหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 ดังต่อไปนี้

ความจริงมีด้านเดียว! เปิดคลิปทหารชี้หน้าปชช.ม็อบค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่แท้ชี้ไปที่ธงด้านหลัง ฟังคำพูดนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์

1. ให้เขตพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพาและอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 
2. ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการ การกํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด
 
3. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ การป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือการดําเนินการใดที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนดขึ้น หรือการปฏิบัติการใดของศูนย์อํานวยการ หน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดที่ได้รับมอบหมายจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับในเขตพื้นที่อําเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี และอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพา และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลายังคงมีผลใช้บังคับโดยต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการกําหนดเป็นอย่างอื่น
 
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561

ขณะในวันเดียวกันนี้ทางโลกโซเชียลฯก็ได้มีการเผยแพร่ภาพนิ่งภาพหนึ่ง ซึ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้คัดค้านกับเจ้าหน้าที่ โดยภาพดังกล่าวเป็นนายทหารคนหนึ่งกำลังยกมือชี้นิ้วไปในลักษณะทิศทางที่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้า ต่อมาเมื่อภาพดังกล่าวซึ่งเป็นภาพนิ่งเผยแพร่ออกไปก็มีบุคคลต่างๆวิพากษ์วิจารณ์ในการกระทำของเจ้าหน้านที่ทหารนายนั้น พร้อมทั้งการโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตามในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาจาก จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง  ผู้สื่อข่าวจากสปริงนิวส์ โดยได้โพสต์ข้อความบอกเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไร เพราะตนนั้นได้อยู่ในเหตุการณ์พร้อมทั้งยังได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

ความจริงมีด้านเดียว! เปิดคลิปทหารชี้หน้าปชช.ม็อบค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่แท้ชี้ไปที่ธงด้านหลัง ฟังคำพูดนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์

ความจริงมีด้านเดียว! เปิดคลิปทหารชี้หน้าปชช.ม็อบค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่แท้ชี้ไปที่ธงด้านหลัง ฟังคำพูดนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์

ความจริงมีด้านเดียว! เปิดคลิปทหารชี้หน้าปชช.ม็อบค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่แท้ชี้ไปที่ธงด้านหลัง ฟังคำพูดนักข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์

ขอบคุณคลิปเฟซบุ๊ก : จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้สื่อข่าวสปริงนิวส์
www.tnews.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost