การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

16 ธค. 60     260

การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2560

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560  เวลา 09.30 น โดยมี อาจารย์อรุณ บุญชม เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 29 ท่าน การประชุมในวันนี้ มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายต่างๆ และพิจารณารับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล  และวาระอื่นๆ

หลังจากนั้น คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี เพื่อแสดงความคารวะ และรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี และแลกเปลี่ยนความพร้อมทั้งท่านจุฬาราชมนตรีได้มอบหมายให้ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพฯเป็นผู้ปกครองในการนิกะห์สตรีที่เข้ารับอิสลามใหม่ต่อไป มอบของที่ระลึกแด่ท่านจุฬาราชมนตรี และบันทึกภาพร่วมกัน คณะกรรมการเดินทางกลับ   

(ขอพระองค์อัลลอฮ์ได้โปรดให้ท่านจุฬาราชมนตรีมีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อปฏิบัติหน้าที่สืบไป อินซาอัลลอฮ์)

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

การประชุม กอ.กทม. ครั้งที่1/2560 รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost