สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

10 มค. 61     643

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า  กระแสหรือทิศทางการทำธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น มีคู่แข่งที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารยุคอนาคต ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่มาพร้อมกับโอกาสและอุปสรรค์พร้อม ๆ กัน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเข้าถึงการบริหารทางการตลาด อีกทั้งต้องวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจในอนาคต คือ การรู้จักเลือกเครื่องมือทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือต้อง มีการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมองการตลาดเป็นกลยุทธ์แบบบูรณการ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางการตลาดเชิงรุก

กล่าวได้ว่า องค์ประกอบการทำการตลาดเชิงรุก จำเป็นอย่างมากที่ต้องมี พนักงานที่มีประสิทธิภาพ มีแนวคิด มีกระบวนการของการวางแผนการตลาด สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจนทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

4Cs กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ ในโซเชียลมีเดีย

ถ้าบอกว่าสูตรสำเร็จด้วยวิธีการทางการตลาดแบบ 4Ps ที่มี Product, Price, Place, Promotion นั้นไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วก็ว่าได้ ที่เป็นอย่างนั้นเพราะวิวัฒนาการของโลก ได้เปลี่ยนแปลงไปไกล กว่ายุคเดิมหลายช่วงตัว ว่าไปแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญ นั่นคือ

อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย

4Cs ประกอบด้วย Consumer, Cost, Convenience, Communications ทั้ง 4 มีหัวใจที่ให้ความสำคัญต่อลูกค้า หรือ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

Consumer เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ คือเข้าถึงหัวใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถ และยังรวมไปถึงบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือที่เรียกว่า CRM (Customer Relation Management) โดยต้องยึดหลักการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม “คุณค่าที่จะมอบให้กับผู้ซื้อคืออะไร ผู้ซื้อ และลูกค้าคือใคร ผู้ซื้อต้องการอะไร”

Cost ลูกค้ายินดีจ่ายในราคาเท่าไร แล้วเราต้องผลิตให้ได้ต้นทุนต่ำกว่าที่ลูกค้ายินดีจ่ายเพื่อเราจะได้มีกำไร ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดเพื่อให้จะได้กำหนดราคาขายต่ำ เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Convenience ลูกค้าสามารถซื้อได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา เรามีหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายง่ายต่อผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงได้ ยิ่งมีช่องทาง หรือหน้าร้านมากเท่าไร โอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อมากเท่านั้น เพราะผู้บริโภคในอนาคตต้องการความสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย หรือที่เรียกกันว่า “ใกล้มือ” นั้นเอง และแน่นอนว่า “Omni-Channel” คือความท้าทายของผู้ประกอบการยุคปัจจุบัน

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

อะไรคือ Omni-Channel

Omni-Channel คือ การตลาดแบบผสานทุก ๆ ช่องทางของการขายธุรกิจเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ได้มี การพัฒนาจากการขายแบบ หลายช่องทาง (Multi-Channel) ซึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นคือ การเชื่อมโยงในทุก ๆ ช่องทางเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองหรืออำนวยความสะดวกกับกลุ่มลูกค้า อย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางการขายที่สามารถกระทำได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ร้านค้า ทีวี วิทยุ มือถือ คอมพิวเตอร์ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ออนไลน์ อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Multi-Channel และ Omni-Channel

กล่าวได้ว่า การขายแบบ Multi-channel ลูกค้าสามารถเลือกว่าจะซื้อสินค้าจากร้านค้าหรือออนไลน์ ได้แค่ช่องทางหนึ่งเท่านั้น แต่ Omni-Channel คือการเชื่อมโยงทุกช่องทางไว้ด้วยกัน โดย ขั้นตอนการติดต่อหรือการขายอาจจะเกิดจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง แต่ลูกค้าสามารถไปรับสินค้า หรือใช้บริการผ่านอีกช่องทางหนึ่งได้ตามใจที่ต้องการ

ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าหาข้อมูลผ่านทางมือถือ เปรียบเทียบราคาจากหน้าเว็บไซต์ ผ่าน Google แต่เมื่อตัดสินใจไปซื้อที่ร้านค้าใกล้บ้าน ทั้งนี้พนักงาน ขายก็มีข้อมูลและสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าคนดังกล่าวเคยติดต่อผ่านเว็บไซต์มาก่อนหน้านี้แล้ว แน่นอนว่า ข้อมูลหรือพฤติกรรมต่าง ๆ จะถูกบันทึกและพร้อมนำเสนอเพื่อปิดการขายจะถูกส่งมายังพนักงานขายด้วยในขณะเดียวกันนั้นเอง

Communications เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และมีองค์ประกอบมากมาย โดยรวมแล้ว คือ การสื่อสารหาลูกค้า ที่ต้องสะดวก ง่าย รวดเร็ว ซึ่งได้แก่การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย อันได้แต่การจัดงานแสดงสินค้า การจัดนิทรรศการงานโชว์ การตลาดแบบตรงและเข้าถึงลูกค้ารายตัว

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายนั้นจะแผ่ขยายวงการออกไปไม่เฉพาะที่ใดที่หนึ่ง สื่อใดสื่อหนึ่ง แต่หมายถึงสร้างความรับรู้ได้ทั่วโลกเลยในคราเดียว และอินเตอร์เน็ตก็คือกลยุทธ์ที่สร้างความสำเร็จหรือเป็นเครื่องมือของ 4Cs นั่นเอง

ปัจจุบันมุสลิมไทยโพสต์ได้สร้างเครื่องมือ เพื่อรองรับการตลาดให้กับลูกค้าคนสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่องทางหลักๆ ประกอบด้วย สื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และงานแสดงสินค้า

คุณหัสมินทร์ เฮาะมะ ผู้บริหารสายงานโซเชียลมีเดีย เผยว่าปัจจุบันช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นช่องทางที่สำคัญในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและบริการได้รวดเร็วมากขึ้น โดยหากเป็นกลุ่มลูกค้ามุสลิม เฟซบุ๊กของมุสลิมไทยโพสต์ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกหรือลูกค้าที่น่าสนใจกว่า 500,000 คน ซึ่ง ณ ตอนนี้ เฟซบุ๊กของมุสลิมไทยโพสต์ ถือได้ว่าครองเบอร์ 1 ของสังคมมุสลิมไทยมานานตั้งแต่เริ่มมีการใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย อีกทั้งเรายังติดอันดับ Top 20 เฟซบุ๊กข่าวสารของประเทศไทยอีกด้วย จากการจัดอันดับของศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย

อีกทั้งในสื่อออนไลน์ เรายังมีเว็บไซต์ hot.muslimthaipost.com, www.halalthailand.com ซึ่งมีผู้เข้าชมสูงสุดเกือบ 100,000 คนต่อวัน ก็นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งไว้บริการข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความน่าชื่อถือให้กับผู้ประกอบการ หรือสินค้าต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

คุณอดิศักดิ์ หะยีมะสา และ ผู้บริหารสายงานเว็บไซต์ เผยถึงที่มาว่า  ด้วยความตั้งใจและความชอบในเรื่องการจัดทำเว็บไซต์มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2545 ต่อมาได้พัฒนามาจัดทำเว็บไซต์โดยทำในลักษณะอาชีพอิสระ Freelance  และด้วยความเชื่อถือรวมถึงความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีผลงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์กว่า 1,000 เว็บไซต์ นอกจากนั้นเรามีความพร้อมแบบครบวงจรทั้งในส่วนอินเตอร์เน็ต เว็บ Application รวมถึงระบบการออกแบบกราฟฟิกอนิเมชั่นต่างๆ และมีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทย อังกฤษ อาหรับ และมาลายู ผนวกกับมีทีมงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ (Creative Idea) เพื่อผลิตงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ มีผลงานที่ลูกค้าพอใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นบริษัทฯ คำนึงถึงการให้บริการหลังการขายเป็นสำคัญ

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

คุณสุริเชษฐ์ บิลหีม ผู้จัดการฝ่ายงานแสดงสินค้า เผยบริษัทฯได้สร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมมุสลิมมากกว่า 5 ปี โดยแต่ละปีจะมีการจัดงานซึ่งประกอบไปด้วย งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ งานรอมฎอนซิตี้ งานอีดิลแฟร์ งานมุสลิมไทยแฟร์ และงานอลา แกรนด์ เซลล์ ซึ่งทุกงานล้วนแล้วแต่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการและประชาชนมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก โดยสถานที่จัดงานหลักๆ จะเป็นลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก รามคำแหง และมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน โดยแต่ละงาน จะมีระยะเวลาการจัดงาน 3-4วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ และงานมุสลิมไทยแฟร์ เป็นงานที่ผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนที่สนใจต่างเฝ้ารอคอย เนื่องด้วยมีการจัดแสดงสินค้ามากถึง 400 ร้านค้าและมีผู้มาเที่ยวชมงานนับหมื่นคนต่อวัน อีกทั้งเนื่องด้วยสถานที่จัดงาน เป็นสนามกีฬาแห่งชาติ อยู่ ณ ใจกลางเมืองและถือเป็นทำเลทองที่อยู่ในย่านหรือชุมชนมุสลิมจำนวนมาก ประกอบกับที่จอดรถ หรือการคมนาคมที่สะดวกง่ายดายต่อประชาชน ทำให้ได้รับความนิยมในระดับสูง

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

คุณปาริชาต ฟินดี้ ผู้บริหารฝ่ายหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ เผยว่า สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคปัจจุบันนั้นจะมีผู้คนมองข้าม ไม่เห็นถึงความสำคัญ แต่ทางบริษัทฯ ก็ยังเล็งเห็นว่า หนังสือพิมพ์คือรูปเล่มรายงานที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของแวดวงมุสลิมไทย รวมถึงต่างประเทศ มีโปรไฟล์ที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลสิ่งต่างๆ ได้ดีมากที่สุด และสามารถเป็น Reference เอกสารอ้างอิงถึงความเป็นมา ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยสิ่งพิมพ์ลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสื่อออนไลน์หลายเท่า แต่บริษัทฯ ก็จะยังคงรักษาสื่อสิ่งพิมพ์ตัวนี้ให้ได้มากที่สุด เพราะสามารถเผยแพร่ ข่าวสารไปยังบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึง โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ได้อีกด้วย

คุณทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ เผยอีกว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีจุดเด่น ทั้งสี่ด้านข้างต้น แน่นอนว่า กรณีที่ผู้ประกอบการสนใจต้องการแนะนำสินค้าหรือบริการให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มมุสลิม การใช้บริการของทางบริษัทฯ ถือได้ว่าครบวงจรอย่างที่สุด ไม่ว่าการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในลักษณะสิ่งพิมพ์ที่ได้กระจายไปยังมัสยิดและองค์กรต่างๆที่ยังชื่นชมกับสิ่งพิมพ์ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก  ไลน์ หรือ ไลน์แอด ที่ทางบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าหลายแสนราย นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับธุรกิจต่างๆ

สร้างเงินล้านให้ธุรกิจมุสลิมไทยโพสต์ ชู 4 ช่องทาง

แม้กระทั้งการออกงานแสดงสินค้า ที่มีกลุ่มเป้าหมายมุสลิมอย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมา เรามีบริษัทฯ ชั้นนำต่าง ๆ ของประเทศร่วมออกงานแสดงสินค้ากับเราอย่างมากมาย ดังเช่น ไก่ย่างจีระพันธ์ สินธร เสต็กเฮ้าส์ นมตรามะลิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซือดะ Toyota Isuzu เป็นต้น

ดังนั้น การเลือกใช้บริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือวางแผนการตลาด โดยใช้งบประมาณที่ประหยัดและเหมาะสมนั้น จะสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ถือได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือโทรปรึกษาได้ฟรี ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ โทร. 080-2848000, 080-2849000 

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost