ด่วน!! ประกาศรับสมัครครู ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางนำ หลายตำแหน่ง

8 กพ. 61     1516

ด่วน!! ประกาศรับสมัครครู ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางนำ หลายตำแหน่ง

ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางนำ ประกาศรับสมัครงาน 

40/15 ซ.มิตรไมตรี6 หนองจอก กรุงเทพฯ

รับสมัครครูหลายตำแหน่ง ดังนี้ 

ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์ 

รายละเอียดงาน :

 1. สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 3. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 4. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 6.  ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 8. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ สาขา คณิตศาสตร์
 2. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. นับถือศาสนาอิสลาม
 4. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 6. ตรงต่อเวลา
 7. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ตำแหน่ง :ครูวิทยาศาสตร์ 

รายละเอียดงาน :

 1. สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 3. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 4. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 6. ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 8. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์
 2. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. นับถือศาสนาอิสลาม
 4. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 6. ตรงต่อเวลา
 7. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ตำแหน่ง : ครูสังคมศึกษา 

รายละเอียดงาน :

 1. สอนวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 3. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 4. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 6.  ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 8. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนสังคมศึกษา
 3. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 4. นับถือศาสนาอิสลาม
 5. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 7. ตรงต่อเวลา
 8. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 9. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 11. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ 

รายละเอียดงาน :

 1. สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. ทำงานร่วมกับครูชาวต่างชาติที่เป็นครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
 3. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 4. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 5. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 7.  ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 9. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ
 3. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 4. นับถือศาสนาอิสลาม
 5. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 7. ตรงต่อเวลา
 8. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 9. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 11. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ตำแหน่ง : ครูภาษาไทย 

รายละเอียดงาน :

 1. สอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 2. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 3. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 4. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 6.  ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 8. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ สาขา ภาษาไทย
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาไทย
 3. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 4. นับถือศาสนาอิสลาม
 5. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 7. ตรงต่อเวลา
 8. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 9. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 11. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ตำแหน่ง : ครูอนุบาล 

รายละเอียดงาน

 1. ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นระดับปฐมวัยห้องละ 20 - 25 คน
 2. สอนและจัดกิจกรรมทุกวิชาในระดับปฐมวัย
 3. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 4. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 5. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 7. ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 9. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  
 10. รายงานพัฒนาการต่างๆ ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างชัดเจน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์  สาขา ปฐมวัย
 2. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. นับถือศาสนาอิสลาม
 4. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 5. รักเด็กเล็ก
 6. สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ได้เป็นอย่างดี
 8. เข้าใจในธรรมชาติ ความต้องการของนักเรียน และมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
 9. สามารถเล่านิทาน และพานักเรียนทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
 10. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 11. ตรงต่อเวลา
 12. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 13. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 14. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 15. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

ตำแหน่ง :ครูประถมศึกษา 

รายละเอียดงาน :

 1. ทำหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 ห้องละ 20 - 25 คน 
 2. สอนได้ในทุกวิชาของระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
 3. จัดทำแผนการสอน เตรียมการสอน และดำเนินการสอนโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของศูนย์การเรียน
 4. จัดเตรียมสื่อการสอนที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
 5. สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียนที่ดีให้กับนักเรียน
 6. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในศูนย์การเรียน
 7.  ควบคุมดูแลนักเรียนในกิจกรรมนอกห้องเรียน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าครู
 9. เตรียมเอกสารเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ สาขา ประถมศึกษา
 2. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 3. นับถือศาสนาอิสลาม
 4. มีใจรักทางด้านการสอนและต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการสอนอย่างต่อเนื่อง
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 6. ตรงต่อเวลา
 7. มีเทคนิคที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์
 8. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 10. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

วิธีการสมัครงาน :

สนใจส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายมาได้ที่ E-mail : hr.dept1@bigidea.co.th หรือ โทร. 02 1369563 , 086 294 8023

ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางนำ

ด่วน!! ประกาศรับสมัครครู ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางนำ หลายตำแหน่ง

ด่วน!! ประกาศรับสมัครครู ศูนย์การเรียนรัศมีแห่งทางนำ หลายตำแหน่งเป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost