โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล

20 กพ. 61     329

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล


สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน สร้างเครือข่ายการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบอาหารของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยมีความมุ่งหมายหลัก คือ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาลให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหารสาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล รวม 6 ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 1 (Commis 3), ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 2 (Commis 2, 1), ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 3 (Demi chef), ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 4 (Chef de partie), ผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 5 (Sous-Chef) และผู้ประกอบอาหารฮาลาล ชั้น 6 (Executive chef) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีความสำคัญในระดับประเทศต่อไปในอนาคต.

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost