'โรงเรียนกาบงพิทยา' แจงความบริสุทธิ์ปัดเอี่ยวคดีความมั่นคงใต้

12 มีค. 61     239

'โรงเรียนกาบงพิทยา' แจงความบริสุทธิ์ปัดเอี่ยวคดีความมั่นคงใต้

นายอุสมาน อับดุลมาแน ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนบากงพิทยา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวว่า ตามที่มีการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ของพลตรีจตุพร กลัมพสุต ผบ.ฉกปัตตานี มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมาย กอ.รมน. ภาคที่ 4 ส่วนหน้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์และชื่อเสียงของโรงเรียนเกิดความวิตกกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครองทำให้คนทั่วไปไม่ทราบข้อเท็จจริงตำหนิและประณามอย่างรุนแรงขอชี้แจงให้ทราบว่า โรงเรียนบากงพิทยาได้ผลิตนักเรียนออกสู่สังคมเป็นเวลา 30 ปี มีนักเรียนที่จบไปแล้วหมื่นคน นักเรียนที่จบจากโรงเรียนแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมจาก โรงเรียนเล็กๆที่มีนักเรียนเพียง 164 คนเมื่อปี 2540 จนทำให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,207 คนในปัจจุบันเดือนมกราคม 2561

โรงเรียนบากงพิทยา  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนที่ชัดเจนจะมีผลการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับดังนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์ในปี 2550 ในการประกวดการนับการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและการประกวดการจดบันทึกรายงานการประชุมในโครงการพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ เทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นักเรียนผ่านการคัดเลือกไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นในสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ และมีการดำเนินงานในโครงการตามพระราชดำริ  5 ด้าน 1 โครงการการเกษตรเพื่อโภชนาการโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการฝึกอาชีพให้เด็ก โครงการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน และโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

นอกจากนี้โรงเรียนบากงพิทยา  ได้รับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐทางเจ้าหน้าที่ ด้านความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนมาโดยตลอดอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่ทหารจากหน่วยสันติสุขในพื้นที่เข้าไปตรวจเยี่ยมและตรวจสอบโรงเรียนเป็นระยะระยะอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนบากงพิทยาได้รับการสนับสนุนอาจารย์จาก วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีและวิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานีมาจัดการเรียนการสอน และฝึกวิชาชีพแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในรูปแบบ หลักสูตรวิชาระยะสั้น โรงเรียนบากงวิทยาได้วางแผนจะจัดให้นักเรียนเรียนพิเศษในระดับประถมและระดับมัธยมในปี 2561 เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสามัญและศาสนาอีกด้วย

โรงเรียนสิ้นสภาพมูลนิธิแต่ยังทำเอกสารปลอมเบิกเงินอุดหนุนจากภาครัฐอยู่ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โรงเรียนบากงพิทยาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบากงพิทยามาโดยตลอด และได้รับการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในวันที่ 28 กันยายน 2560 จึงมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการและไม่สิ้นสภาพของมูลนิธิแต่อย่างใด

ข้อกล่าวหาการจัดจ้างครูไม่ผ่านระบบตามหลักเกณฑ์ที่รัฐกำหนดจ้างตามอำเภอใจญาติเพื่อนเด็ก ฝากโดยไม่จบครุศาสตร์ไม่มีใบประกอบวิชาชีพข้อเท็จจริง โรงเรียนบากงพิทยาจ้างครูสามัญและครูสอนศาสนาจำนวน 87 คนแยกเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาจำนวน 52 คนวุฒิปบัณฑิต  17 คน วุฒิอนุปริญญา 6 คนและวุฒิทางศาสนาสิบสองคนซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน 53 คนยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 34 คนครูพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กในระดับอนุบาลที่จบปริญญาตรีได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน 9 คน ซึ่งทุกคนได้คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ได้จ้างตามอำเภอใจหรือเป็นเครือญาติตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด

posttoday.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost