จัดใหญ่ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ โดย สนง.จุฬาราชมนตรี

13 เมย. 61     727

จัดใหญ่ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ โดย สนง.จุฬาราชมนตรี

หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 และหลักสูตรที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-22 เมษายน 2561 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมีหัวข้อที่โดดเด่น เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ , หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม (การเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ) , การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์, หลักการศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสื่อสารสังคม, นิติศาสตร์อิสลามเชิงการเปรียบเทียบ, เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ความสำคัญของจันทร์เสี้ยว, การเมืองในระบบประชาธิปไตย, หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม, หลักการภาวะผู้นำ, แนวคิดสันติวิธี, อุตสาหกรรมฮาลาลกับสังคมมุสลิม, การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, Thailand 4.0, หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม (สังคมพหุวัฒนธรรม), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดใหญ่ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ โดย สนง.จุฬาราชมนตรี


พร้อมกันนั้น จะมีการเดินทางเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ที่ทำเนียบรัฐบาล และเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเช่น หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม นายทวี นภากร นายพากร อัตตนนท์ ดร.มนตรี เจริญศรี และนางสัญญา เงินเล็ก พร้อมนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 

จัดใหญ่ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ โดย สนง.จุฬาราชมนตรี


ท่านจุฬาราชมนตรี กล่าว การอบรมหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการต่อยอมความสำเร็จของ รุ่นที่ 1 ที่สามารถนำวิชาการอันเป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างไปปรับใช้ในชุมชนและสังคมหรือในภาวะงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมั่นว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้ว หากแต่การเข้าอบรมในหลักสูตรนี้เสมือนเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ดังเช่น กลยุทธ์และกลวิธีในการนำเสนอ การเป็นผู้นำที่รู้ดี พูดดี มีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอที่ทรงประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ประสิทธผลแห่งภาระกิจที่ได้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป

จัดใหญ่ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ โดย สนง.จุฬาราชมนตรี


โดยโครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการส่งตัวแทนจากจังหวัดและองค์กรต่างๆจากทั่วประเทศ กว่า 57 ท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการนี้แล้วสามารถนำไปขยายผลในภาคภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ หรือสร้างเครือข่ายในองค์กรและสังคมต่อไป

จัดใหญ่ พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ โดย สนง.จุฬาราชมนตรี

มุสลิมไทยโพสต์

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost