เรียกน้ำตาทั้งห้อง! 'ปนัดดา' ปาฐกถาศาสตร์พระราชาฯ แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม

22 เมย. 61     748

เรียกน้ำตาทั้งห้อง! 'ปนัดดา' ปาฐกถาศาสตร์พระราชาฯ แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม แสดงปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่ง เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชา พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทย’ แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม ตามโครงการ ‘พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่’ หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ที่ อาคารหอสมุด ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ตามคำเชิญ สำนักจุฬาราชมนตรี ว่า


เรียกน้ำตาทั้งห้อง! 'ปนัดดา' ปาฐกถาศาสตร์พระราชาฯ แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม

“ศาสตร์พระราชาสอนให้เราทุกคนมีความรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ รู้บุญ รู้บาป มีความเพียร ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ศาสดาของทุกศาสนาสอนเราให้มุ่งมั่นปฏิบัติเช่นนี้ ไม่ต่างกัน กล่าวคือ ‘ความดีค้ำจุนโลก ความชั่วอัปราชัย’ การเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามที่สุด

ทั้งเรื่องความซื่อตรง ความรัก ความหวงแหนแผ่นดิน ความเมตตากรุณา ความห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ดุจลูกหลานทุกคน และความพอเพียง ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดรวมทั้งท่านผู้นำศาสนา ต้องช่วยกันขยายผลความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน ประการสำคัญคือ ต้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องว่าด้วยความภูมิใจในการทำความดี ยึดมั่นหลักสุจริตธรรม กล่าวคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความละอายแก่ใจในการกระทำสิ่งที่ผิด ทุจริตคดโกง และขัดต่อหลักศีลธรรมจรรยา ครูอาจารย์ อาทิ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน, พลเอก สิทธิ จิรโรจน์, ธรรมศาสตราภิชาน สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้สร้างมาตรฐานทางการศึกษาไว้สูงมาก และโดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความเรียบง่าย ความไม่เห่อเหิมหลงลืมตัวที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของคนไทยมาแต่เก่าก่อน ทุกท่านได้ก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท ยึดมั่นศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการครองตน ครองคน และครองงาน จนกระทั่งประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต ถือเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนแก่ลูกหลานเยาวชน และประชาชนไปโดยทั่ว

สิ่งที่เป็นแบบอย่างทางการศึกษาเช่นนี้ เราต้องช่วยกันน้อมนำสู่การปฏิบัติ ให้เห็นว่าการทำความดีนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การทุจริตคดโกงตากห่างคือความยากลำบากที่จะกระทำและฝืนธรรมชาติอย่างมาก”

เรียกน้ำตาทั้งห้อง! 'ปนัดดา' ปาฐกถาศาสตร์พระราชาฯ แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม

เรียกน้ำตาทั้งห้อง! 'ปนัดดา' ปาฐกถาศาสตร์พระราชาฯ แก่ผู้นำศาสนาอิสลาม

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost