สมัครด่วน! กระทรวงการต่างประเทศ จัดประกวดภาพถ่าย 'วิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย'

4 พค. 61     471

สมัครด่วน! กระทรวงการต่างประเทศ จัดประกวดภาพถ่าย 'วิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย'

 

สมัครด่วน! กระทรวงการต่างประเทศ จัดประกวดภาพถ่าย 'วิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย'

 

 

การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย(The Diversity of Muslim Lives in Thailand)เพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (ค.ศ.๒๐๑๙)

ด้วยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมีโครงการจัดทำปฏิทินอิสลาม (Islamic Calendar) แบบตั้งโต๊ะภาษาอารบิกและอังกฤษ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (ค.ศ.๒๐๑๙) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับชุมชนต่าง ๆ    ในสังคมไทยสะท้อนผ่านทางภาพถ่าย โดยจะส่งปฏิทินดังกล่าวให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศมุสลิม องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยราชการและหน่วยงานอิสลามที่สำคัญ ตลอดจนสถานศึกษาและห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตที่งดงามของชุมชนมุสลิมและสันติสุขในประเทศไทย
 

 ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. หัวข้อของภาพถ่าย: “ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย” (The Diversity of Muslim Lives in Thailand)

ภาพถ่ายสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศซึ่งสะท้อนสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยมุสลิมกับชุมชนอื่น ๆ ในสังคมไทย ซึ่งรวมถึงการละเล่น การประกอบอาหาร การศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในชุมชนมุสลิมในประเทศไทย

 

๒. ขนาดของภาพถ่ายและระยะเวลาการประกวด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด โปรดส่งภาพถ่ายแนวนอนและภาพสีที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 

๔ ล้านเมกะพิกเซล พร้อมทั้งระบุชื่อ/คำบรรยายของภาพถ่าย ชื่อ – นามสกุลของผู้ถ่ายภาพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วันเกิด อาชีพ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถ่ายภาพ มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๙๐ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ thaimfa0903@gmail.com

 

๓.  วิธีการคัดเลือกภาพ

๓.๑ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับมาภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่เข้าเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และนำภาพถ่ายดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงคะแนนให้ภาพถ่ายที่ชื่นชอบคนละ       ๓ ภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศที่ http://www.mfa.go.th/muslimphoto  ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.๒ กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด ๑๒ อันดับแรกในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยทั้ง ๑๒ ภาพและภาพอื่น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในปฏิทินอิสลาม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ (ค.ศ. ๒๐๑๙) แบบตั้งโต๊ะของกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุชื่อภาพถ่าย และชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ของเจ้าของภาพถ่ายด้วย

๓.๓ ในการคัดเลือกภาพถ่ายขั้นต้นตามข้อ ๓.๑ และในกรณีที่มีภาพถ่ายที่ได้รับการลงคะแนนจากประชาชนทั่วไปตามข้อ ๓.๒ ได้รับคะแนนเท่ากัน หรือในกรณีที่มีข้อสงสัยอื่นใดให้อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง   การต่างประเทศ และการตัดสินใจของกระทรวงการต่างประเทศถือเป็นที่สิ้นสุด

 

๔. เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับเลือกโดยคะแนนสูงสุด ๑๒ ภาพ จะได้รับรางวัล ดังนี้

(๑)  เกียรติบัตรจากกระทรวงการต่างประเทศ

(๒)  การประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายพร้อมชื่อ – นามสกุลของเจ้าของภาพที่ได้รับการลงคะแนนสูงสุด       ๑๒ ภาพแรก ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ

(๓)  ปฏิทินตั้งโต๊ะ คนละ ๒๐ ชุด หลังจากผลิตเสร็จ

(๔)  บัตรรับประทานอาหารที่โรงแรมนูโว ซิตี้ และโรงแรมอัลเมรอซ

 

สมัครด่วน! กระทรวงการต่างประเทศ จัดประกวดภาพถ่าย 'วิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย'


เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost