แถลงข่าว World HAPEX 2018 สร้างโอกาสสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก

28 มิย. 61     1243

แถลงข่าว World HAPEX 2018 สร้างโอกาสสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก

แถลงข่าว World HAPEX 2018 สร้างโอกาสสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก 

เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิ.ย. H 18 สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และองค์กรภาคีร่วมแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

การจัดงานครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์หลัก นั้นคือ เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล  ให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาลต่อไป  การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 ครั้งนี้ถือว่าเป็น  การจัดงานครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า :

แถลงข่าว World HAPEX 2018 สร้างโอกาสสินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก

ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เผยว่า การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation)

ภายในพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU) , การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ , การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม” , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018” , การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “SMEs HALAL” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี...ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน” , กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม , การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ , การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือว่า เป็นองค์กรระดับแนวหน้าในวงการฮาลาลประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันกำลังขับเคลือนผลงานสำคัญๆ ดังเช่น 

1. Halal Tourist สนับสนุนและวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อบูรณาการโอกาสและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอีกมากมาย

2. โครงการแพะและโค โดยทายสถาบันฯให้การสนับสนุนวิจัยตั้งแต่ผู้ประกอบการมีความคิดที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว จนถึงกระบวนการเลี้ยงดูและการแปรสภาพปัจจัยต่างๆที่ได้รับจากแพะและโค ถึงกระบวนการส่งออกในต่างประเทศ ปัจจุบันมีเนื้อที่เพื่อการวิจัยกว่า 300 ไร่ และได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

3. Halal Cosmetic ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ อีกทั้งกลุ่มผู้บริโภคเอกก็เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องฮาลาลมากขึ้นด้วย ทางสถาบันฯได้ผลักดันอย่างจริงจัง

4. Halal Financial  ระบบการเงินที่ฮาลาล ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการในกรณีต้องการเงินทุน และหลายๆคนไ่ม่ประสงค์จะใช้ระบบการเงินธนาคารที่มีดอกเบี้ย ยิ่งกว่านั้น สิ่งที่สถาบันกำลังผลักดันคือระบบโรงรับจำนำที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม

5. Halal logistic การขนส่งบูรณาการฮาลาล แยกสิ่งปนเปื่อนต่างๆออกอย่างชัดเจน

6. Food & Drinks อาหารและเครื่องดื่มฮาลาล ซึ่งเป็นภาระกิจหลัก

เป็นเพื่อน Line กับเรา