กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน

10 กค. 61     633

กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน

กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ โรงแรม อัลมีรอซรามคำแหง กรุงเทพฯ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ประเทศไทยโดยกรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนด้านการรับรองอาหารฮาลาล 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดเนเซีย ลาว มาเลเซียเมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมข้อตกลงความร่วมมือกันเรื่องวิชาการด้านมาตรฐานอาหารฮาลาลนอกจากการประชุมแล้ว กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงนิทรรศการ Thailand Halal Livestock 2018 เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ประกอบด้วยการรับรองมาตรฐานฮาหารฮาลาลของประเทศไทยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับหลักการศาสนาผลการดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา รวมถึงแสดงสินค้าที่ได้รับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์แต่ละประเภท เช่น เนื้อไก่พื้นเมือง เนื้อแพะ เนื้อโคนม ไข่ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์นายสัตวแพทย์

สมชวน รัตนมังคลานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสินค้าฮาลาลด้านปศุสัตว์สร้างรายได้ให้ประเทศไทยจำนวนมากมีมูลค่าสินค้าการส่งออกครึ่งปีแรกประมาณ 36,480 ล้านบาท “การดำเนินการด้านปศุสัตว์ฮาลาลผ่านมากกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่งเสริมผู้ประกอบการภาคปศุสัตว์ในทุกระดับเพื่อยกระดับเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ และลงพื้นที่ตรวจประเมินให้คำแนะนำ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการประสงค์จะส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น ทูตเกษตรประจำต่างประเทศ หน่วยงานรับรองของต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น”

“กรมปศุสัตว์จะผลักดันให้มีการตกลงยอมรับด้านมาตรฐานอาหารฮาลาลอาเซียน (GeneralGuidelines on Halal Food) และเว็บไซต์อาหารฮาลาลอาเซียน (ASEAN Halal Food Website)ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนส่งเสริมความเข้มแข็งของอาเซียนในการต่อรองกับประเทศในภูมิภาคอื่นต่อไป”

ทั้งนี้ผลของการประชุมจะนำไปเสนอเพื่อการรับรองในระดับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ (The Special SOM-39 th AMAF meeting)และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40 (The 40 th AMAF meeting) ต่อไปนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด


กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน


กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน


กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน


กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน


กรมปศุสัตว์ โชว์ศักยภาพเป็นเจ้าภาพ การประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน

เป็นเพื่อน Line กับเรา