แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

10 กค. 61     617

แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้

1. รับทราบกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เห็นชอบให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินพันธมิตรในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 และการลงนามในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

2. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 (เรื่อง ขอเงินงบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายค่าที่พักสำหรับผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์และการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์สำหรับชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 [เรื่อง รายงาน การดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2553 (ฮ.ศ. 1431)] เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย โดยให้สายการบินแห่งชาติที่รัฐบาลประเทศซาอุดีอาระเบียมอบหมายร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ตามความ ตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทบกับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ และกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบีย ที่จะมีขึ้นในแต่ละปี

สาระสำคัญของเรื่อง

1. เนื่องจากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบียได้กำหนดข้อตกลงใหม่ในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ ซาอุดีอาระเบียกำหนด เพื่อใช้บังคับกับทุกประเทศที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามและจะเดินทางไปแสวงบุญพิธีฮัจย์ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีข้อกำหนด ดังนี้

(1) การขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ให้แบ่งจำนวนผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ฝ่ายละครึ่งหนึ่งระหว่างสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยกับสายการบินแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบีย

(2) ไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอื่นนอกจากสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบียดำเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบีย และ

(3) ดำเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลำเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้พิจารณาข้อตกลงดังกล่าวและมีมติเห็นชอบแล้ว รวมทั้งมอบหมายให้กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบข้อตกลงดังกล่าวด้วยแล้ว

2. โดยที่ผ่านมาการดำเนินการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยมีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเป็น การมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินประเภทเช่าเหมาลำขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทยไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย รวมถึงหาพันธมิตรร่วมทำการบินเพื่อให้บริการขนส่ง โดยมิได้มีการระบุว่าต้องเป็นสายการบินใด แต่เนื่องจากข้อตกลงข้างต้นมีการกำหนดรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่ข้อตกลงข้างต้นกำหนด กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามข้อตกลงข้างต้นและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจะกำหนดในแต่ละปี

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 กรมการปกครองได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวกับสายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 (กรมการบินพลเรือนซาอุดีอาระเบียได้กำหนดให้สายการบินซาอุดีอาระเบียน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศซาอุดีอาระเบียสำหรับปี พ.ศ. 2561) ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และโดยที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับจัดบริการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 ประกอบกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเข้าข่ายตามมาตรา 4 (9) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ดังนั้นจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ มท. เสนอ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

www.ryt9.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา

Muslimthaipost Social Network :

Facebook Muslimthaipost
Youtube Muslimthaipost
Instagram Muslimthaipost
Twitter Muslimthaipost