ร้อยละ 37 ของหญิงอาหรับ เคยประสบกับความรุนแรง


มาแรงรอบสัปดาห์