โลกมุสลิม สภาสหภาพยุโรป มอบรางวัลแก่นักรณรงค์อาหรับที่มีบทบาทให้เกิดการประท้วงในประเทศอาหรับ


มาแรงรอบสัปดาห์