คำค้น : การประชุมสมัชชาสภาดะฮวะหอิสลามแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก