คำค้น : งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์