คำค้น : ลุ่มองค์การปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ