ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437


ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437
ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

เวลา 13:00 น. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 โดยมีนายสมาน มาลีพันธ์ุ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย นายสมหมาย ดิเจริญ หลังจากนั้น นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ เลขาธิการเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436 รายงานสรุปค่าใช้จ่าย โดยแจ้งยอดรายได้จากงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นจำนวนเงินคงเหลือ 2,798,124.15 บาท ทั้งนี้เงินคงเหลือได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 มอบให้กับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,399,062.08 บาท และส่วนที่ 2 จะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 1,399,062.08 บาท  การประชุมคัดเลือกประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

ครั้งนี้ได้มีมติที่ประชุมเสนอให้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437

ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1437


ที่มา: www.cicot.or.th

อัพเดทล่าสุด