จุฬาฯ ฟัตวา การใช้แชมพูเปลี่ยนสีผม อิสลามอนุญาติหรือไม่?


จุฬาฯ ฟัตวา การใช้แชมพูเปลี่ยนสีผม อิสลามอนุญาติหรือไม่?


คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 02/2556

เรื่อง การใช้แชมพูเปลี่ยนสีผม

คำถาม : อนุญาตให้ใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมได้หรือไม่?

การเปลี่ยนสีผมให้พิจารณาสองประเด็นหลัก ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง พิจารณาการเปลี่ยนสีผมตามหลักการศาสนาอิสลาม

ประเด็นที่สอง พิจารณาวัตถุดิบ หรือส่วนผสมต่างๆ ของแชมพูที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผม รวมทั้ง

ขั้นตอนและกระบวนการผลิต

ประเด็นที่หนึ่ง พิจารณาการเปลี่ยนสีผมตามหลักการศาสนาอิสลาม ท่านศาสดามุฮัมมัดได้มีวจนะว่า ความว่า “ท่านทั้งหลาย จงเปลี่ยนสีขาวนี้และจงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเป็นสดำ”  บันทึกโดยมุสลิม (5508)

นักวิชาการศาสนาอิสลามได้วางกรอบในเรื่องนี้ไว้ว่า อิสลามอนุมัติให้ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเปลี่ยนสีผมเป็นสีใดก็ได้ยกเว้นสีดำสนิท และการเปลี่ยนสีผมดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการเลียนแบบพิธีกรรมของศาสนาอื่น หรือการกระทำของบุคคล หรือกลุ่มชนที่สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นกับศีลธรรมอันดีงามในสังคม และการเปลี่ยนสีผมของสตรีเป็นสีดำ หรือสีอื่นนั้น มีเงื่อนไขว่า เป็นการเปลี่ยนสีผมเพื่อผู้เป็นสามีของนางเท่านั้น

ประเด็นที่สอง พิจารณาวัตถุดิบ หรือส่วนผสมต่างๆ ของแชมพูที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผมรวมทั้งขั้นตอนและกระบวนการผลิต หากถูกต้องตามบัญญัติศาสนา ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสารเปลี่ยนสีในแชมพูนั้นแทรกเข้าไปอยู่ในเส้นผม ไม่ใช่เป็นการเคลือบเส้นผมที่กั้นนำเข้าถึงเส้นผม ก็อนุญาตให้ใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมนั้นได้


อาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี


ที่มา: www.skthai.org

อัพเดทล่าสุด