จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฏอน 1438


จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฏอน 1438


จุฬาราชมนตรีประกาศ การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ฮิเราะห์ศักราช ๑๔๓๘

เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยม ุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ใน วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ 
ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผ ู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

จุฬาฯ ประกาศดูดวงจันทร์กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฏอน 1438

อัพเดทล่าสุด