วังเก่า พระยาสายบุรี 1 ใน 7 หัวเมืองของรัฐปาตานี


วังเก่า พระยาสายบุรี 1 ใน 7 หัวเมืองของรัฐปาตานี

วังพระยาสายบุรี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๔ ถนนกลาพอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีสร้างโดยสถาปนิกชาวชวา และชาวท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๘ ใช้เวลาในการสร้าง ๑ ปี ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของคุณกูอับดุลราฮัม สะมาแอ ซึ่งเป็นเจ้าของวังคนปัจจุบันพระยาสายบุรี (หนิแปะ) หรือพระยาสุริยสุนทรบวรภักดีฯ (พ.ศ.๒๔๕๑) เป็นเจ้าเมืองคนแรก และเป็นผู้สร้างวังสายบุรีหลังปัจจุบันการสืบเชื้อสายภายในวังสายบุรีเริ่มจากพระยาอภัยสงครามและพระยาสงขลา (เถี้ยนจ๋อง)แปรเขตแดนเมืองสายบุรีเสร็จจึงให้หนิดะเป็นผู้รักษาราชการเมืองสายบุรี ต่อมารัชกาลที่ ๒ ได้โปรดเกล้าฯ ให้หนิดะเป็นพระยาสายบุรีพระยาสายบุรี (หนิดะ) ตั้งวังอยู่ที่ตำบลบ้านยี่งอ ริมแดนต่อพรมแดนเมืองระแงะ ทางประมาณ ๔๐๐ ผันเศษครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ พระยาสายบุรี(หนิดะ) ถึงแก่กรรมลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราให้หนิละไม บุตรของพระยาสายบุรี(หนิดะ) เป็นพระยาสายบุรีแทน จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระยาสายบุรี(หนิละไม) ถึงแก่กรรมลงจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หนิแปะ บุตรพระยาสายบุรี(หนิละไม) เป็นพระยาสุริยสุนทรบวรภักดี ศรีมหาราชา มัตตาอัลดุลวิบูลย์ขอบเขตประเทศมลายู ผู้ว่าราชการเมืองสายบุรี และได้เลื่อนมาตั้งบ้านเรือนหรือที่เรียกว่า เมืองสายบุรีนั้นมาอยู่ตำบลบ้านชาลินงบายู ริมลำน้ำซึ่งมาจากอ่าวลุทรายเหมืองทอง แขวงเมืองระแงะฟากตะวันออก

วังเก่า พระยาสายบุรี 1 ใน 7 หัวเมืองของรัฐปาตานี

วังเก่า พระยาสายบุรี 1 ใน 7 หัวเมืองของรัฐปาตานี

ที่มา                     sites.google.com

อัพเดทล่าสุด