วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)


 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

วังพิพิธภักดี ตั้งอยู่ที่ถนนกลาพอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับวังสายบุรี  

เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอสายบุรี เป็นสถานที่อยู่ของพระพิพิทธภักดี (ตนกูมุกดา อับดุลบุตร)บุตรชายคนโตของเจ้าเมืองยะหริ่ง(พระพิพิธเสนามาตย์) กับตนกูกูซง หลานสาวของเจ้าเมืองสายบุรี (พระยาสุริยะสุนทรบวรภักดี)กล่าวกันว่า ในอดีตเมื่อพระพิพิธภักดีไปรักใคร่ชอบพอกับตนกูซง ฝ่ายพระยาพิพิธเสนามาตย์ เจ้าเมืองยะหริ่งไม่เห็นด้วยเนื่องจากขณะนั้นทางเมืองยะหริ่งกับเมืองสายบุรีไม่ถูกกัน แต่พระพิพิธภักดีก็สามารถแต่งงานกับกูซงจนได้และสร้างวังพิพิธภักดีขึ้นในบริเวณใกล้เคียงกับวังพระยาสายบุรีในปัจจุบันมีถนนสุริยะตัดผ่านหน้าวัง จึงทำให้วังพิพิธภักดีตั้งอยู่ตรงข้างวังพระยาสุริยสุนทรบวรภักดี วังพิพิธภักดีสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านต่างๆ ของอำเภอสายบุรีในอดีตได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ สถาปัตยกรรมของวัง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเมืองสายบุรีในอดีตเป็นเมืองท่าค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปด้วยเหตุนี้สถาปัตยกรรมของชาวตะวันตก จึงถูกนำมาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนสวยงาม

 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)


ปัจจุบัน วังพิพิภักดียังคงมีสภาพสมบูรณ์ โดยได้มีการดูแลตกแต่งวังหลังนี้ให้คงอยู่ในสภาพเดิม วังพิพิธภักดีจึงเป็น วังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ที่คงความงดงามอย่างสมบูรณ์แบบในปัจจุบัน

 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

 วังพิพิธภักดี (วังกุฮามิ)

ที่มา                    www.thailandsusu.com

อัพเดทล่าสุด