"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)


"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)


"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (สายสัมพันธ์สองศาสนา)

เป็นชุมชนใหญ่แห่งหนึ่งของอำเภอโคกโพธิ์ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับพื้นที่ราบสูง ติดแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีที่เป็นแนวเชื่อมต่อจังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดสงขลา ชุมชนทรายขาวเป็นชุมชนที่บ่งบอกถึงความสมานฉันท์สามัคคีของชาวบ้านทั้งไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ไม่แบ่งแยกศาสนา มีความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์เหนียวแน่นอันดีงามนี้มีมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของชุมชนทรายขาว มนต์เสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนอารยธรรมนอกจากบรรดามัสยิดที่ได้กล่าวถึงแล้ว ความเจริญและวิทยาการทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันล้วนมีรากฐานมาจากอารยธรรมในสมัยโบราณแทบทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ได้มีการผสมผสานกันและเชื่อมโยงกันระหว่างอารยธรรมเก่าและใหม่และมีการสืบทอดกันต่อๆ มาความเจริญด้านศิลปกรรมเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของอารยธรรมแห่งนี้ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบของงานศิลปกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากความศรัทธา
ตำบลทรายขาว เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีระยะทางห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ประมาณ 6 กิโลเมตร

"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)


ที่ตั้งและอาณาเขต :

-ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

-ทิศใต้ ติดต่อกับภูเขาสันกาลาคีรี

-ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

-ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีเชื่อมเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา มีทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลทรายขาวจะมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดูคือฤดูร้อนและฤดูฝนข้อมูลอาชีพอาชีพหลักของชาวบ้านคือทำสวนผลไม้และส่วนยาง เช่น ทุเรียน เงาะ ลองกอง มะพร้าว รวมทั้งสะตอที่ขึ้นอยู่ตามป่าอาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เลี้ยงลิงเพื่อเก็บมะพร้าวและสะตอ จึงทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและเครือข่ายญาติจึงมีความใกล้ชิดเหนียวแน่น วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ประเพณีของชุมชนวัฒนธรรม

"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)

"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)

"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)

"มัสยิดนัจมุดดินชุมชนทรายขาว" (มัสยิดสายสัมพันธ์สองศาสนา)

ที่มา                      yala-patani-naratiwat.blogspot.com

อัพเดทล่าสุด