ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี


ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่มีชื่อว่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ม.อ. ปัตตานี    ระยะทางไม่ไกลนัก เพียง 1.5 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนหลังคณะวทท. ไปจนแฟลต 13  คุณค่าของพื้นที่มีมากมาย และที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้  เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่มีอยู่ใน ม.อ. 


แม้กระทั่งการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนใกล้เคียงเช่น วิถีการทำประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก บ้านรูสะมิแลก็สามารถทำได้ บริเวณเส้นทางฯ มี พืชป่าชายเลน เช่น ต้นลำพู โกงกาง แสมทะเล ฝาดดอกขาว ตาตุ่ม ถั่ว และอื่น ๆ นานาพันธุ์ หิ่งห้อย นกหลากหลายสีสัน ทั้งชนิดนกป่า นกน้ำ และนกประจำถิ่น หรือชายเลนอพยพ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ต่าง ๆ เช่น งูเหลือม นาก เสือปลา กบ ปลาตีน สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในหาดเลน และมีหอดูนก จุดชมวิวริมทะเล
กว่าที่จะมาเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี


เริ่มจากกลุ่มนักศึกษาที่ได้ใช้พื้นที่ในการดูนก ศึกษาธรรมชาติในรายวิชาสัตววิทยา เพื่อทำหน้าที่เป็นทูตสัญจร เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพในอ่าวปัตตานี รักและหวงแหนสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น และส่งเสริมการอนุรักษ์  โดยนำประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ สัมผัสด้วยตนเอง ใช้ป่าชายเลนและนกเป็นตัวนำในการทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ในโรงเรียนประถมศึกษาใน จ. ปัตตานี ปีละ 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พิพิธภัณฑ์สัญจร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน 

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

หลังจากนั้นนักศึกษากลุ่มนี้เรียนในวิชาเทคนิคทางชีววิทยา (2549) ได้ร่วมกันเขียนป้ายบอกจุดต่าง ๆ  ป้ายนิเทศ และกำหนดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติขึ้นมา โดยได้รับการอนุญาตการใช้พื้นที่จากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตฯ  ต่อมาได้ฝึกซ้อมการเป็นวิทยากรในเส้นทางฯ  และก็ได้ทำพิธีเปิดเส้นทางฯเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกัน  นั่นคือหนึ่งในความภูมิใจที่มอบให้สถาบันแห่งนี้ ที่มีความหลากหลายของธรรมชาติ เช่น ระบบนิเวศชายฝั่ง มีหาดเลน ให้เราได้เรียนรู้  ค้นหา  

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

เส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากแหล่งทุนภายนอก เช่น UNDPและ Oxfam ถึงแม้ว่าเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ก็นำมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่น 
จุดย่อยในเส้นทางฯ ได้ ถูกกำหนดชื่อ เพื่อสะดวกในการทำกิจกรรม และเนื่องจากมีความโดดเด่นในแต่ละพื้นที่ต่างกัน มีชื่อเรียกดังนี้จุดที่ 1     นกน้ำสองฤดูจุดที่ 2     ปลา ปู หมู่กุ้งจุดที่ 3      มุ่งสู่ลานไทรจุดที่ 4     สราญใจบ่อพักน้ำจุดที่ 5     ข้ามมาชายป่าจุดที่ 6     หรรษาพืชพรรณจุดที่ 7     ชมตะวันยามอัสดง

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี


เชิญชวนให้ลองสำรวจพื้นที่เส้นทางฯนี้  ที่มีบทบาทเป็นห้องเรียนธรรมชาติ แล้วเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์บุรงตานี  (ในกลุ่มสัตววิทยา/นก)  กล่าวถึงการเข้าใช้ประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม  คุณค่าของเส้นทางฯ   ลองสังเกตลักษณะของพื้นที่แต่ละจุดย่อยว่า ชื่อที่กำหนดไว้มีนัยบอกลักษณะเด่นของพื้นที่หรือไม่   หรือ มี นก  ต้นไม้ หรืออะไรที่ตนเองได้เรียนรู้

ปัตตานี อัญมณีแห่งปลายด้ามขวาน >>>>หอดูนกหลัง ม.อ.ตานี แลนด์มาร์คสำคัญของนักเดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

ที่มา           MToday

อัพเดทล่าสุด