สมาน อาดัม บริบทผู้นำประธานเมาลิดกลาง 1439


สมาน อาดัม บริบทผู้นำประธานเมาลิดกลาง 1439

“เมาลิดกลาง” ฮ.ศ.1439  “สมาน อาดัม” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ มุ่งเชิดชู นบีมุฮัมหมัด : ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม”

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 16.00 น.

รูปแบบการจัดงานในปีนี้ ใช้เราะห์มาตัลลินอาละมีน ที่อัลเลาะฮ์ (ซ.บ.) ได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน มีความหมายว่า อัลเลาะฮ์ไม่ได้ส่งนบีมุฮัมหมัด(ซ.บ.) มาเพื่ออื่นใด แต่มาเพื่อเมตตาธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ เป้าหมายหลักการจัดงานเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาสังคมร่วมกันได้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อนำเอาแบบอย่าง พระจริยวัตรงดงามมาเป็นต้นแบบของชีวิต และอยากจะเห็นความเป็นเอกภาพการบริหารขององค์กรมุสลิมทุกภาคส่วนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อยากจะให้ทุกสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ที่ประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสมาน อาดัม ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดตราด เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยการจัดงานมุ่งเน้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม 

สมาน อาดัม บริบทผู้นำประธานเมาลิดกลาง 1439

“สมาน อาดัม” เป็นผู้นำมุสลิมจากจังหวัดตราด ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในด้านสังคมและชุมชนมุสลิมได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด จนก้าวเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด  ปัจจุบันเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของศาสดามุฮัมหมัด(ซ.ล.)ให้ได้รับรู้และรับทราบ เรื่องแบบอย่างจริยวัตรที่จะนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ซึ่งการเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากสังคมมีความหลากหลาย และอิสลามได้วางบทบัญญัติไว้ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ คำขวัญในการจัดงาน จึงใช้คำว่า “มุฮัมหมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรมนำสัจธรรมสู่สังคม"

นายสมาน กล่าวถึง คำว่า “เมตตาธรรม” หมายถึงว่า การที่อัลเลาะห์ส่งศาสนทูตลงมาเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้มนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะมุสลิม อัลเลาะฮ์ ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความสามัคคีกันมันเป็นเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ของอัลเลาะฮ์

การใช้เมตตาธรรม ทำให้โลกสงบสุข ให้มุสลิมได้ยึดหลักการของเมตตาธรรม จะเป็นการลดความขัดแย้งในสังคม ไม่เป็นการสร้างความเสียหาย สร้างความเกลียดชังให้แก่มนุษย์ด้วยกัน แม้จะนับถือศาสนาที่ต่างกันก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้เป็นการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง มุสลิมสามารถทำงานสังคมกับทุกศาสนาได้กับสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา และให้เข้าใจว่า คำว่าเราะห์มะห์ หรือเมตตาตาธรรม มาจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านมายังศาสนทูต เป็นธีมของการจัดงาน

ส่วนรายละเอียดในงาน กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ มีคณะกรรมการจัดง่าย 38 ฝ่ายช่วยกันกำหนดรายละเอียดของงาน ครอบคลุมทุกส่วน หลักๆ ของการจัดงาน ก็มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน นิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสนทูตมุฮัมหมัด(ซ.ล.) ที่จะสะท้อนภาพของความเมตตาธรรม ที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม นำอายะห์กุรอานมาถ่ายทอด ถึงเป้าหมายการสร้างมนุษย์ ใช้เมตตาธรรมขับเคลื่อนเพื่อสังคมที่สันติสุข ซึ่งในนิทรรศการจะถ่ายทอดผ่านศิลปะอิสลาม และยังมีนิทรรศการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กิจกรรมสตรีที่จัดถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานที่เกี่ยวกับสตรี เป็นส่วนที่พระเจ้าอยู่หัวจะทอดพระเนตร

มีกิจกรรมเด่นๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

- การเฉลิมฉลองการเรียนจบพระมหาคำภีร์อัลกรุอาน 5,000 คน ในวันแรก

- การทดสอบกอรี เพื่อหาตัวแทนประเทศไทย

- การสาธิตการอ่านพระมหาคำภีร์ประเทศอาเซียน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน

- การสัมมนาบทบาทสตรีมุสลิมไทย

- การสัมมนาคณะกรรมการทั่วประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานให้คณะกรรมการอิสลามและกรรมการกลางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะมีตัวแทนหรือผู้นำของแต่ละจังหวัดมาประชุมร่วมกัน (ทำอย่างไรให้สอดประสาน ส่วนจังหวัดและส่วนกลางให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน)

- การประชุมใหญ่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงถึงแนวทางการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นมิติใหม่ครั้งแรกของการจัดงานเมาลิดนั้นเอง

"ในวันเปิดงานจะมีพี่น้องมุสลิมภาคส่วนต่างๆ มาร่วมรับเสด็จประมาณ 10,000 คน ทั้งในห้องประชุมและนอกห้องประชุม เป็นการสะท้อนภาพความสมัครสมมานสามัคคีและความจงรักภักดีของพี่น้องมุสลิมไทย ประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ กล่าว

โดยภาพร่วมของการจัดงานนอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจตลอดระยะเวลา 3 วันแล้วนั้น ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ทั้งอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของมุสลิม เสื้อผ้า สินค้าต่างๆ อีกจำนวนมาก มีบูธกระจายสินค้ามากกว่า 500 บูธ และยังมีในส่วนของฮาลาลเอ็กซ์โป ที่มีร้านค้าอีกกว่า 100 ร้าน คาดว่า จะมีเงินสะพัดภายในงาน ประมาณ 400 ล้านบาท จะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

สมาน อาดัม บริบทผู้นำประธานเมาลิดกลาง 1439

งานเมาลิดกลางฯ ไม่ใช่งานหารายได้ แต่เป็นการหาค่าใช้จ่ายเพื่อให้การจัดงานออกมาดีที่สุด โดยเฉพาะการรับเสด็จจะต้องสมพระเกียรติ ซึ่งทั้ง 38 ฝ่าย ได้มีการประชุมดำเนินการต่างๆ มีความคืบหน้าไปมาก มีความพร้อมเต็มที่สำหรับการจัดงาน การทำงานของแต่ฝ่าย มากันด้วยใจ ทำงานอย่างเต็มที่ บางฝ่ายไม่เบิกเงินกองกลางเลย ถือว่า มาช่วยงาน ต้องการช่วยประธานจัดงาน การจัดเมาลิดกลางฯ ไม่ใช่งานของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นงานของมุสลิมทั้งประเทศ ที่จะต้องช่วยกันให้การจัดงานออกมาดีที่สุด เป็นศักดิ์เป็นศรีของมุสลิมทุกคน และคณะกรรมการไม่สามารถทำงานได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกฝ่าย ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม นายสมาน กล่าว

นายสมาน กล่าวอีกว่า “เมื่อได้รับการมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน ก็จะทำงานอย่างเต็มที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ต้องการเชิดชูศาสดามุฮัมหมัด(ซ.ล.) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชน การให้ความสำคัญกับการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ส่งเสริมให้เยาวชน ให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพเดินไปในทิศทางเดียวกัน

เมาลิดกลางฯ เป็นงานที่สำคัญต่อมุสลิมในประเทศไทย และเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของมุสลิมไทย ที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศ การเปิดงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน การปิดงานมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดงาน ถือว่า เป็นงานที่สำคัญที่สุดของมุสลิมไทย ที่อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วม"

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด มูลนิธิองค์กรต่างๆ อยากให้มุสลิมทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ เพราะงานเมาลิดกลางเป็นงานที่สำคัญต่อองค์กรศาสนาและพี่น้องมุสลิม

ปีนี้เรียนเชิญทั้ง 5 ศาสนามาร่วมงานและให้เกียรติกัน ดังคำกล่าวที่ว่า “ศาสนามุฮำหมัด ถูกส่งมาเพื่อประชาชาติทั้งโลก ไม่ใช่เพื่อมุสลิมเท่านั้น” ศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่คับแคบ และจริงๆ หลักอิสลามเปิดกว้างมาก สิ่งไหนที่อิสลามทำได้ ก็จะเข้าร่วม แต่สิ่งที่ทำไม่ได้เราก็จะสงวน และให้เกียรติกับศาสนาอื่น

งานเมาลิดกลางฯ สำนักพระราชวังเป็นผู้กำหนดการเสด็จ ปีนี้เราได้รับหมายกำหนดการตรงกับวันปกติ 14-16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะใกล้กับเดือนรอมฎอน ซึ่งวันสุดท้าย ท่านนายกรัฐมนตรีมาปิดงาน คาดว่าจะมีการจัดกิจกรรมตอนรับเดือนรอมฎอนอีกด้วย และเป็นครั้งแรกที่สำนักจุฬาฯ ประกาศการดูดวงจันทร์ในงานเมาลิดกลางอีกด้วย จึงเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ทุกศาสนาเข้าร่วมการจัดงานและร่วมรับเสร็จองค์ประธานในพิธีในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00น. อย่างพร้อมเพรียงกัน

สมาน อาดัม บริบทผู้นำประธานเมาลิดกลาง 1439

อัพเดทล่าสุด