พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น


ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

นอกจากจะทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรแล้ว ในปี พ.ศ. 2550 ยังทรงกังวลถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งพากันอพยพจากบ้านสันติ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา และบ้านสันติ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน 74 ครอบครัว รวม 134 คน ไปอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดหาที่อยู่อาศัยและพระราชทานชื่อโครงการว่า


 “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”


 โดยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรเหล่านั้นมีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่สดใส สมบูรณ์ มีที่ทำกินที่ดี มีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสม ทั้งยังได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและการศึกษาที่เหมาะสมของเยาวชน


พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม ตอนที่๒ ร่มเย็นในบ้านร่มเย็น

พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม

news.muslimthaipost.com

อัพเดทล่าสุด