สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้

จากกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 (ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำทางศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2547


แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแท้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เป็นนิจ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้

ทรงพบว่า ในหลายพื้นที่ ราษฎรของพระองค์ประสบความเดือดร้อนและยากจนจากสภาพที่ดินเอื้ออำนวยต่อการทำเกษตรกรรมการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง และการเกิดน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนและผลผลิตที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือจัดการด้านชลประทาน 
เพื่อให้ได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพดินเพื่อให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมรวมทั้งการจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ 
อาทิ การศึกษา การสาธารณสุข และการคมนาคม ด้วยทรงติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด 
ส่งผลให้ราษฎรเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่วมกันนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรภาคใต้

welovethaiking.com

อัพเดทล่าสุด