พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านหลักคำสอนศาสนาอิสลาม


พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม

ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านหลักคำสอนศาสนาอิสลาม

เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของศาสนาทุกศาสนาที่มีประชาชนชาวไทยนับถืออยู่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติภารกิจด้วยการเอาพระทัยใส่ในกิจการของศาสนา ทั้งยังทรงศึกษาหลักคำสอน หลักการปฏิบัติของทุกศาสนาเท่าที่พระองค์จะค้นคว้ามาได้

เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย พระองค์ทรงนำไปศึกษาโดยตลอดพระองค์ทรงคิดว่า

หากมีการแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ออกมาเป็นภาษาไทยแล้ว ก็คงจะทำให้ประชากรเข้าใจความหมายที่แท้จริง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง อันจะทำให้เกิดประโยชน์ด้านจิตใจอย่างมาก

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ในปีเดียวกัน จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ ได้นำโต๊ะครูปอเนาะพร้อมด้วยนายกสมาคมอิสลามต่าง ๆ  เข้าเฝ้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับสั่งว่า

“คัมภีร์อัลกุรอาน ที่เป็นภาษาอังกฤษมีอยู่หลายฉบับ แต่ยังไม่มีฉบับภาษาไทยที่แปลจากต้นฉบับเดิม คือ ภาษาอาหรับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระประสงค์ที่จะให้จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์จัดทำถวาย และทรงย้ำว่าต้องการให้มีความหมายจากต้นฉบับเดิม”

จุฬาราชมนตรี ได้รับสนองพระราชประสงค์ โดยเริ่มทำการแปลตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ และทำการถอดความจากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยได้สำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙  โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๑ ปี ๗ เดือน ๘ วัน หลังจากนั้นก็ได้ใช้เวลาในการทบทวนและขัดเกลาสำนวนภาษาไทย โดยใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อให้คนทุกระดับได้เข้าใจ ซึ่งเป็นการทำงานที่ยากกว่าการนำความหมายจากภาษาอาหรับมาเป็นภาษาไทย เพราะต้องระวังให้ความหมายที่ขัดเกลาเป็นที่ถูกต้องและเข้าใจดี 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ทรงตรัสถามถึงการทบทวนและการขัดเกลาภาษาไทย และทรงเตือนให้รีบเร่งจัดพิมพ์ความหมายออกมาเป็นรูปเล่มสู่มือประชาชนต่อไป จุฬาราชมนตรีจึงคิดว่าจะจัดพิมพ์สนองพระราชประสงค์เป็นส่วน ๆ ไป จะเป็นการดีกว่ารอพิมพ์ให้ครบทั้ง ๓๐ ส่วน เพื่อเป็นการสนองตามที่มีรับสั่งเตือนนั้น

ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วการพิมพ์คัมภีร์อัลกุรอานส่วนแรกก็สำเร็จลง และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่สถาบันต่าง ๆ ในวันฉลอง ๑๔ ศตวรรษแห่งอัลกุรอานของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ณ สนามกีฬากิติขจร หัวหมาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านหลักคำสอนศาสนาอิสลาม

“คัมภีร์อัลกุรอาน มิใช่จะเป็นคัมภีร์สำคัญในศาสนาอิสลามเท่านั้น ยังเป็นวรรณกรรมสำคัญของโลกเล่มหนึ่ง ซึ่งมหาชนรู้จักยกย่องและได้แปลออกเป็นภาษาไทยครั้งนี้ เป็นการสมควรชอบด้วยเหตุผลอย่างแท้จริง เพราะจะเป็นการช่วยให้อิสลามบริษัทในประเทศไทยที่ไม่รู้ภาอาหรับ ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ในด้านศาสนาอย่างสะดวกและแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาในหลักคำสอนศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีอรรถรสลึกซึ้ง ยากที่จะแปลออกเป็นภาษาอื่นใดให้ตรงตามภาษาเดิมได้ เมื่อท่านมีศรัทธาและวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าแปลออกเป็นภาษาไทย โดยพยายามรักษาใจความแห่งพระคัมภีร์เดิมไว้ให้บริสุทธิ์ และพิมพ์ขึ้นให้แพร่หลายเช่นนี้  จึงเป็นที่ควรอนุโมทนาสรรเสริญและร่วมมือสนับสนุนอย่างยิ่ง”

หลังจากได้มีพระราชดำรัสแล้ว พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนในการดำเนินงานต่อไป ทำให้ทุกคนที่เฝ้าอยู่ในงานนั้นมีความซาบซึ้งตื้นตันใจในน้ำพระทัยของพระองค์ ขณะที่จุฬาราชมนตรีเดินออกไปรับเงินพระราชทานนั้น ดวงตาทุกคู่จ้องมองตามไปที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงยื่นพระหัตถ์ส่งเงินให้ท่านจุฬาราชมนตรีด้วยความตื้นตันใจ นับเป็นประวัติศาสตร์อีตอนหนึ่งต้องจารึกไว้

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ การดำเนินการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้เสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จุฬาราชมนตรีจะถึงอสัญกรรม ได้นำส่วนสุดท้ายทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับสั่งถามถึงการดำเนินงานในขั้นสุดท้ายทรงกล่าวประทานเกียรติแก่จุฬาราชมนตรีว่า

“ขอชมเชยในการที่จุฬาราชมนตรีได้มีความอุตสาหะจัดแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสำเร็จด้วยความเรียบร้อย นับว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงและจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประพฤติและปฏิบัติตาม”

พระราชกรณียกิจ ในหลวงร.9 ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านหลักคำสอนศาสนาอิสลาม

พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับความสนใจจากผู้ที่สนใจในการศึกษามา ทั้งที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิก หลังจากพิมพ์เล่มที่พระราชทานแก่มัสยิดทุกแห่งแล้ว ก็ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในวงการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยห้องสมุด และแก่ผู้สนใจที่จะซื้อหาไว้ใช้ส่วนตัวอีกด้วย

ที่มา :     

- ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

- กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.พระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุด