ข่าวปลอม! หนังสือเรียน วิชาอิสลาม ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ


ข่าวปลอม! หนังสือเรียน วิชาอิสลาม ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ

จากเว็บไซต์ Anti-Fake News Center Thailand ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เผยแพร่ข่าว อย่าเชื่อ อย่าแชร์ หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ เป็นข่าวปลอม ระบุว่า...

ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ระบุ ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ เพราะผิดหลักศาสนา

ข่าวปลอม! หนังสือเรียน วิชาอิสลาม ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการระบุข้อความว่า หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ในเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งระบุว่า ห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา และห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ ทางศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

หนังสือเรียนดังกล่าว ไม่มีเนื้อหาสาระส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุว่า ห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ โดยหนังสือเรียนอิสลามศึกษาตามที่กล่าวอ้างได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้นำไปใช้ในการเรียนรู้ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับเนื้อหาสาระภายในเล่มมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

อย่างไรก็ตาม “ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามการไหว้” เมื่อมีการพบปะหรือจากลากับบุคคลต่างศาสนา เพราะตระหนักดีว่าการไหว้เป็นมารยาทไทย เป็นวัฒนธรรมการทักทายแบบไทยที่แสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ศาสนาอิสลามห้ามการก้มกราบหรือกราบไหว้บูชาทุกสรรพสิ่ง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือโทร. 02 2885511

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา: siamrath.co.th

อัพเดทล่าสุด